keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Paweł Czubik

prof. dr hab. Paweł Czubik

Sędzia, Sąd Najwyższy

Prof. dr hab. Paweł Czubik (ur. 14.12.1973 r.) – ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996), pracę doktorską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000), habilitował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2012), przewód „profesorski” przeprowadził na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – w jego efekcie w lutym 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł. W latach 2001-2015 był pracownikiem naukowym Instytutu Europeistyki UJ (początkowo na stanowisku asystenta, a od 2003 r. adiunkta). W latach 2000-2013 był także pracownikiem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (początkowo zatrudniony na stanowisku wykładowcy, następnie starszego wykładowcy, a w latach 2012-2013 na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Był notariuszem w Krakowie, członkiem Krajowej Rady Notarialnej (IX kadencja KRN – 2015-2018). W składzie Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych (kadencja 2013-2017). W marcu 2016 r. decyzją Marszałka Sejmu RP powołany w skład Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego. Współpracował wiele lat z Narodowym Centrum Nauki jako członek grupy ekspertów NCN. Od 2015 r. zatrudniony na UEK. Obecnie jest profesorem w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownikiem tej Katedry. Jest od 2018 r. sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Autor ponad 300 publikacji naukowych, w tym kilku monografii i podręczników, oraz blisko 50 ekspertyz i opracowań utajnionych (sporządzonych na zamówienie sądów lub organów administracji). W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim prawem międzynarodowym publicznym, w szczególności zagadnieniami międzynarodowego prawa gospodarczego, podstaw prawnych zewnętrznych relacji handlowych UE, prawem dyplomatycznym i konsularnym. Zajmuje się również problematyką czynności cywilnoprawnych konsula oraz wybranymi zagadnieniami prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego postępowania cywilnego i obrotu notarialnego. W latach 2003-2014 był redaktorem naczelnym rocznika „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” (zaś w latach 2014 -2019 był przewodniczącym Rady Programowej tego rocznika). W latach 2010-2013 w składzie Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Gentes & Nationes”. W latach 2015-2018 był w składzie Rady Programowej półrocznika „Krakowski Przegląd Notarialny”. Kilkadziesiąt razy powoływany w charakterze eksperta w zakresie prawa konsularnego i prawa obcego przez MSZ Komisję Europejską, sądy powszechne, obce przedstawicielstwa dyplomatyczne. Pełnił funkcję eksperta w czasie prac parlamentarnych m.in. nad ustawą prawo konsularne w 2015 r. W konkursie czasopisma studenckiego „Dlaczego” oraz portalu edukacyjnego „Ocen.pl” na najlepszego polskiego wykładowcę akademickiego w roku 2007 uzyskał trzecie miejsce, w analogicznym konkursie za rok 2009 uzyskał czwarte miejsce w Polsce (ocenie podlegało w 2007 – 9 tyś. a w 2009 ponad 20 tyś. pracowników nauki). Kilkakrotnie był laureatem nagród indywidualnych rektora UJ oraz rektora WSA za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Laureat nagrody rektora UJ „Pro arte docendi” dla najlepszego wykładowcy (2012), nagrody Fundacji im. prof. Lachsa za monografię Prawo dostępu do konsula uznaną za najlepszą ogłoszoną drukiem w 2011 r. książkę z zakresu prawa międzynarodowego (2012) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za najwyższe osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia habilitacyjnego (2013). W maju 2023 r. odznaczony Złotym Medalem Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich (będącym najwyższym odznaczeniem prawniczym Ukrainy) przyznanym za znaczący wkład w rozwój nauk prawnych i praworządności, demokratycznych zasad sądownictwa (zob. https://uek.krakow.pl/artykuly/aktualnosci/zloty-medal-stowarzyszenia-prawnikow-ukrainskich-dla-profesora-uek). W czerwcu 2023 r. prowadził wykłady gościnnie w Akademii Środkowoeuropejskiej w Budapeszcie.

projekt i wykonanie Interactive Technology