keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

dr Aleksander Sobolewski

Dyrektor, Instytut Technologii Paliw i Energii

Dr inż. Aleksander Sobolewski ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.), specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską obronił w 1993 r. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Technologii Paliw i Energii w Zabrzu (dawny Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla), od 2004 do 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a od 2013 roku do chwili obecnej na stanowisku Dyrektora Instytutu. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to niskoemisyjna energetyka, rozwój czystych technologii węglowych, ochrona powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz koksownictwo. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z recyklingiem i odzyskiem odpadów. Dr Sobolewski ma w dorobku kilka monografii, ponad 200 publikacji naukowych oraz 44 patenty. Jest autorem wielu rozwiązań technologicznych, systemowych i formalno-prawnych dla ograniczenia „niskiej emisji”. Uczestniczy regularnie w konsultacjach aktów prawnych dotyczących wykorzystania paliw i energii oraz odzysku energii z odpadów przygotowywanych na szczeblu rządowym, sejmowym i regionalnym. Dr Sobolewski jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, m.in.: ekspertem Polskiej Izby Ekologii, prezesem Oddziału Karbochemii SITPH, konsultantem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie paliw z odpadów. W okresie 2019-2020 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW Koks SA należącej do Grupy Kapitałowej JSW SA, a od 2021 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki Polska Grupa Górnicza SA.

W 2020 roku dr Sobolewski został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na koordynatora Grupy Roboczej ds. wsparcia dekarbonizacji przemysłu w ramach partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej, a w 2022 r. na członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.
Dr Sobolewski tworząc politykę rozwojową Instytutu stawia nacisk na ciągłe doskonalenie kompetencji badawczych. Jako kreator zmian w 2022 roku dr Sobolewski dokonał transformacji energetycznej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla zmieniając jednocześnie jego nazwę na Instytut Technologii Paliw i Energii. Pod jego kierunkiem Instytut prowadzi aktywne działania dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce:

– chemiczne magazynowanie energii z wykorzystaniem niebieskiego H2 (paliwa syntetyczne),
– odzysk i oczyszczanie H2 z gazów resztkowych i przemysłowych,
– wytwarzanie niskoemisyjnego H2 (piroliza metanu oraz wytwarzanie niebieskiego H2 z pełnym odzyskiem CO2),
– dekarbonizacja różnych sektorów gospodarki z wykorzystaniem H2.

projekt i wykonanie Interactive Technology