Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Pobierz program godzinowy

 1. Tendencje w finansowaniu zadań publicznych – czy innowacje mają sens?
 2. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi jako narzędzie wdrażania strategii i programów w JST
 3. Efektywny system lokalnej współpracy z organizacjami pozarządowymi – jak go opracować, jak wdrożyć, jak dbać i rozwijać?
 4. Jak zarządzać procesem opracowania diagnozy potrzeb społecznych i monitorowania rozwiązań w JST?
 5. Nowoczesne technologie w zarządzaniu współpracą lokalną: e-konsultacje, budżet obywatelski, wspólne kampanie społeczne i promocyjne
 6. Odpowiedzialność za celowość i efektywność wydatkowania środków publicznych a zlecenie zadań publicznych
 7. Dobre przykłady rozwiązań wprowadzanych w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania zadania publicznego oraz oceny zleconych do realizacji zadań publicznych w JST

Skutki prawne i finansowe wprowadzenia podzielonej płatności VAT dla finansów JST i ich jednostek organizacyjnych oraz spółek. Powitanie Gości i otwarcie Kongresu Skarbników Polskich Samorządów – Edyta Szymczak, Prezes ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA Aleksandra Wilczak-Grzesik, Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA.

 1. RODO – jak przygotować urząd na zmiany w ochronie danych osobowych od 25.05.2018 r.
 2. Rozwój infrastruktury technologicznej urzędu i efektywna komunikacja z mieszkańcami – trendy, innowacje, wyzwania
 3. Optymalizacja procesów w urzędzie a jakość obsługi klienta
 4. Profesjonalizacja kadr zarządzających miastem z perspektywy wyzwań zrównoważonego rozwoju. Systemy motywacyjne w samorządach
 5. Zarządzanie projektami w urzędzie – organizacja pracy urzędników a nowoczesne oprogramowanie
 6. Apolityczność sekretarza w erze social mediów

I. Inteligentne zarządzanie transportem jako narzędzie rozwiązywania problemów transportowych miast

 • Inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym i transportem publicznym jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności

 • Inteligentne systemy poboru opłat za korzystanie z usług transportu publicznego, parkowania rowerów i in. usług.

 • Dylemat: inwestowanie w innowacyjne środki transportu, czy poprawa efektywności istniejących systemów?

 

 1. Wpływ reformy oświaty na jakość edukacji
 2. Bezpieczna przestrzeń cyfrowa w szkole. Innowacje w zarządzaniu oświatą
 3. Szkolnictwo branżowe – wyzwania organizacyjne i współpraca z przedsiębiorcami
 4. Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych a skutki dla finansów samorządowych
 5. Kontrola wykorzystania dotacji oświatowych – najnowsze zmiany w prawie
 6. Szkolnictwo wyższe w Polsce – szanse, wyzwania i rozwój

 1. Rewitalizacja jako kluczowe zadanie w perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020 oraz kluczowy element Krajowej Polityki Miejskiej 2023
 2. Finansowanie rozwoju mieszkalnictwa oraz remontów, źródła finansowania rewitalizacji, przykłady dobrych praktyk i ciekawych montaży finansowych z tych zakresów:
 3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, pokolejowych i poportowych
 4. Gospodarka mieszkaniowa miast i optymalizacja kosztów utrzymania budynków komunalnych
 5. Budownictwo i rewitalizacja jako priorytety miast – przykłady różnorodnych podejść
 6. Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji

 1. Potencjał pierwszej polskiej metropolii

 • Przyszłość metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej.

 • Pilotażowe działania metropolii i wzór dla przyszłych rozwiązań.  

 • Miejsce metropolii w systemie zarządzania strategicznego krajem i usytuowania w Europie.

 1. Finansowanie inwestycji poprzez spółki komunalne
 2. Nowe technologie i procesy w gospodarowaniu odpadami
 3. Wynagradzanie i kompetencje zarządów spółek komunalnych – najnowsze zmiany
 4. Zadłużenie spółek komunalnych a zadłużenie samorządów – zapowiadane zmiany w uofp dotyczące zadłużenia spółek komunalnych wliczanego do długu JST
 5. Finansowanie gospodarki wodnościekowej
 6. Monitorowanie jakości usług publicznych – dobre praktyki

 1. Nowe rozwiązania prawne w systemie rejestracji stanu cywilnego
 2. Komunikacja elektroniczna USC z otoczeniem
 3. Efektywna organizacja i funkcjonowanie USC
 4. Jakość usług administracyjnych świadczonych w USC
 5. Nowoczesne rozwiązania w archiwizacji dokumentów urzędowych
 6. Prawo prywatne międzynarodowe w USC w aspekcie współpracy międzynarodowej

 1. Budownictwo senioralne. Lokalna senioralna strategia mieszkaniowa
 2. Narzędzia finansowania dla JST w zakresie mieszkalnictwa i innych usług społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych
 3. Przestrzeń przyjazna seniorom. Nowe technologie w zakresie sprawowania opieki i wsparcia osób starszych (telemedycyna, teleopieka, zintegrowane systemy zarządzania dla gmin)
 4. Turystyka, rekreacja i rehabilitacja jako segment usług senioralnych. Senior jako klient. Karty seniora
 5. Modele opieki nad osobami starszymi w zakresie opieki dochodzącej i opieki stacjonarnej
 6. Wyzwania dla społeczności lokalnych związane z procesem starzenia się polskiego społeczeństwa. Gospodarka senioralna, kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej

 1. Wspólna polityka rolna – najnowsze zmiany. Wpływ ograniczenia dla obrotu gruntami rolnymi na rozwój obszarów wiejskich
 2. Proces urbanizacji terenów wiejskich
 3. Koncepcje gospodarki wodnościekowej na terenach niezurbanizowanych i możliwości ich finansowania
 4. Promocja gmin wiejskich na podstawie inicjatyw przyrodniczo-kulturalnych (szlaki rowerowe, szlaki konne, rekonstrukcje historyczne itp.)
 5. Nowoczesne gospodarstwa i budownictwo na wsi
 6. Jakość życia na wsi – oświata, kultura, sport

 1. Jak wzmocnić pozycję rady i jej przewodniczącego postulaty

 • Organ stanowiący a organ wykonawczy, praktyka polskiego samorządu.

 • Moderowanie i organizowanie pracy rady jak cel działania Przewodniczącego organu stanowiącego,

 • Uprawnieninia kontrolne Przewodniczącego organu stanowiącego i ich zakres,

 • Przewodniczący Rady a organy wykonawcze w gminach, powiatach, województwach,

 • Przewodniczący organem wyposażonym w kompetencje , budżet, pracowników,

 • Przewodniczący jako reprezentant pracodawcy w stosunku do pracowników organów wykonawczych

 • Jaki model docelowy relacji organ stanowiący a organ wykonawczy. Przewodniczący organem czy sekretarzem. Postulaty de lege ferenda.

 1. I. Edukacja pracownikow JST w zakresie (cyber)bezpieczeństwa
  • Edukacja w zakresie (cyber)bezpieczeństwa jako proces ciągły
  • Model edukacyjny (cyber)bezpieczeństwa na podstawie doświadczeń PTI
  • Program "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni"- rola jednostek samorządu terytorialnego w edukacji

 1. Etyka i zapobieganie nadużyciom w samorządzie (RIO, NIK)
 2. Jakość w audycie
 3. Zarządzanie ryzykiem
 4. Zamówienia publiczne, w tym zasada konkurencyjności w funduszach europejskich
 5. Bezpieczeństwo informacji – jak audyt może przygotować się do zmian?
 6. Audyt centrum usług wspólnych

Samorząd dla zdrowia, zdrowie dla obywateli

Samorządowe Forum Zdrowia odbywa się w dniach 5-6 października 2017 r., to jest na rok przed wyborami samorządowymi i w momencie implementacji kluczowych reform systemu ochrony zdrowia. W tym samym czasie 65 proc. Polaków traktuje zdrowie jako priorytet (Diagnoza Społeczna 2015). Reforma ochrony zdrowia i nowy ład organizacyjny administracji publicznej prowadzi do wzrostu odpowiedzialności przy jednoczesnym ograniczeniu swobody działania samorządów. Dodatkowo samorząd staje przed wyzwaniami, jakie rodzą trzy wielkie procesy społeczne: starzenie się populacji, rozwój kapitału ludzkiego oraz odwrócenie trendu i wzrost liczby narodzin. Z tymi zagadnieniami samorząd będzie musiał się zmierzyć w ciągu najbliższych miesięcy i tym obszarom jest poświęcone Samorządowe Forum Zdrowia.

Wybór przez samorządy optymalnych działań wymaga określenia priorytetów, identyfikacji zrównoważonych rozwiązań i wskazania efektywnych źródeł finansowania. Będziemy o tym dyskutować w gronie przedstawicieli władz samorządowych i rządowych, ekonomistów, ekspertów, przedstawicieli środowisk pacjenckich, lekarskich i pielęgniarskich, menedżerów ochrony zdrowia.

Samorządowe Forum Zdrowia jest okazją do poznania najlepszych praktyk, wzorcowych przykładów działań i rekomendacji płynących z doświadczeń innych. Jest także platformą wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i rozwijającej się polskiej gospodarki, do udziału w której wszystkich Państwa gorąco zapraszamy.

Sponsor Generalny Samorządowego Forum Zdrowia

O współorganizatorze Samorządowego Forum Zdrowia

Instytut Zdrowia i Demokracji sp. z o. o. (IZiD) jest grupą ekspercką specjalizującą się w doradztwie strategicznym oraz dialogu społecznym w ochronie zdrowia. Rekomendacje i inicjatywy IZiD bazują na wieloletniej praktyce, obserwacji procesów społecznych i gospodarczych. Mottem IZiD jest wspieranie i obrona zasad demokratycznego państwa prawa w ochronie zdrowia.

IZiD jest wydawcą cotygodniowego Market Briefu™ (dla odbiorców Healthcare, Pharma, Medical Devices) zawierającego autorskie opracowanie najważniejszych informacji branżowych, alertów legislacyjnych, zestawień regulacyjnych i komentarzy eksperckich.

+ 1300 UCZESTNIKÓW

+ 100 PANELI I DEBAT

+ 500 EKSPERTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o innowacyjny System Braster

W ramach zbliżającego się Samorządowego Forum Zdrowia (5-6 października w Katowicach) wszyscy uczestnicy będą mieli okazję poznać innowacyjny Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Projekt ten jest adresowany do samorządów i dzięki przełomowemu na skalę świata Systemowi Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster, daje władzom szansę na zadbanie o zdrowie mieszkanek oraz nowoczesne narzędzie do samobadania piersi w domu. W jaki sposób samorządy mogą wprowadzić ten program u siebie i jakie są z niego realne korzyści? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo podczas panelu dyskusyjnego w trakcie drugiego dnia Forum, którego członkiem będzie Wojciech Dereszowski - wójt gminy Kurzętnik, która jako pierwsza w Polsce zrealizowała Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o System Braster. 

Więcej…

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 5 do 6 października 2017 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. W przyszłym roku w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. osiemnastu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Słowo prezydenta

krupa

Turystyka biznesowa w Katowicach rozwija się dynamicznie. Bardzo się cieszę, że w tym roku Katowice po raz trzeci z rzędu będą mogły gościć najważniejszych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów organizowanego w dniach 5-6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Katowice od wielu już lat poddają się wielowymiarowej przemianie, dzięki czemu dzisiaj nasza oferta jest postrzegana jako wyjątkowo bogata zarówno przez inwestorów, ale i przez gości uczestniczących w dużych, nierzadko międzynarodowych, wydarzeniach nie tylko gospodarczych, lecz także kulturalnych i sportowych. Aż 762 tys. gości wydarzeń konferencyjnych i targowych przybyło do Katowic w 2016 r. To aż o 180 tys. więcej osób więcej niż w 2015 r. Oznacza to 31% wzrost. To pokazuje, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. Bardzo cieszy nas fakt, że przyjeżdżający do Katowic goście dostrzegają przemianę miasta i chętnie korzystają z oferty przygotowanej przez obiekty w Strefie Kultury, zwiedzają zabytkowy Nikiszowiec czy przechadzają się szlakiem moderny. Osoby te często polecają później Katowice jako miasto warte odwiedzenia i co więcej – dobre do ulokowania tu swojego biznesu!