Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. Tendencje w finansowaniu zadań publicznych – czy innowacje mają sens?
 2. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi jako narzędzie wdrażania strategii i programów w JST
 3. Efektywny system lokalnej współpracy z organizacjami pozarządowymi – jak go opracować, jak wdrożyć, jak dbać i rozwijać?
 4. Jak zarządzać procesem opracowania diagnozy potrzeb społecznych i monitorowania rozwiązań w JST?
 5. Nowoczesne technologie w zarządzaniu współpracą lokalną: e-konsultacje, budżet obywatelski, wspólne kampanie społeczne i promocyjne
 6. Odpowiedzialność za celowość i efektywność wydatkowania środków publicznych a zlecenie zadań publicznych
 7. Dobre przykłady rozwiązań wprowadzanych w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania zadania publicznego oraz oceny zleconych do realizacji zadań publicznych w JST

 1. Skutki prawne i finansowe wprowadzenia podzielonej płatności VAT dla finansów JST i ich jednostek organizacyjnych oraz spółek
 2. Finansowanie inwestycji w samorządach: obligacje, kredyty, PPP
 3. Centra usług wspólnych w samorządzie – przykłady rozwiązań organizacyjnych, prawnych i finansowych
 4. Restrukturyzacja długu, uszczelnienie mechanizmu indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz doprecyzowanie przepisów o zaciąganiu długów przez JST – propozycje Ministerstwa Finansów
 5. Podatki i opłaty lokalne
 6. Praktyczne problemy związane z centralizacją podatku VAT w JST w świetle orzecznictwa
 7. Zmiany legislacyjne mające wpływ na wykonywanie zadań i finanse JST

 1. RODO – jak przygotować urząd na zmiany w ochronie danych osobowych od 25.05.2018 r.
 2. Rozwój infrastruktury technologicznej urzędu i efektywna komunikacja z mieszkańcami – trendy, innowacje, wyzwania
 3. Optymalizacja procesów w urzędzie a jakość obsługi klienta
 4. Profesjonalizacja kadr zarządzających miastem z perspektywy wyzwań zrównoważonego rozwoju. Systemy motywacyjne w samorządach
 5. Zarządzanie projektami w urzędzie – organizacja pracy urzędników a nowoczesne oprogramowanie
 6. Apolityczność sekretarza w erze social mediów

 1. Inteligentne Systemy Transportowe i systemy poboru opłat w mieście
 2. Modele finansowania inwestycji transportowych
 3. Rozwój elektro i gazomobilności w Polsce
 4. Inteligentny transport a nowa kultura mobilności
 5. Infrastruktura towarzysząca mobilności 
 6. Wspólne zakupy pojazdów przez sektor publiczny

 1. Wpływ reformy oświaty na jakość edukacji
 2. Bezpieczna przestrzeń cyfrowa w szkole. Innowacje w zarządzaniu oświatą
 3. Szkolnictwo branżowe – wyzwania organizacyjne i współpraca z przedsiębiorcami
 4. Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych a skutki dla finansów samorządowych
 5. Kontrola wykorzystania dotacji oświatowych – najnowsze zmiany w prawie
 6. Szkolnictwo wyższe w Polsce – szanse, wyzwania i rozwój

 1. Rewitalizacja jako kluczowe zadanie w perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020 oraz kluczowy element Krajowej Polityki Miejskiej 2023
 2. Finansowanie rozwoju mieszkalnictwa oraz remontów, źródła finansowania rewitalizacji, przykłady dobrych praktyk i ciekawych montaży finansowych z tych zakresów:
 3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, pokolejowych i poportowych
 4. Gospodarka mieszkaniowa miast i optymalizacja kosztów utrzymania budynków komunalnych
 5. Budownictwo i rewitalizacja jako priorytety miast – przykłady różnorodnych podejść
 6. Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji

 1. I. Inteligentna transformacja przestrzeni miejskiej. Tworzenie metropolii
 2. Rewolucja oświetleniowa w miastach
 3. Efektywne sieci wodociągowe i ciepłownicze
 4. Zrównoważona energia
 5. Big data a bezpieczna przestrzeń i mieszkańcy
 6. Inteligentna infrastruktura miast i sieci szerokopasmowe

 1. Finansowanie inwestycji poprzez spółki komunalne
 2. Nowe technologie i procesy w gospodarowaniu odpadami
 3. Wynagradzanie i kompetencje zarządów spółek komunalnych – najnowsze zmiany
 4. Zadłużenie spółek komunalnych a zadłużenie samorządów – zapowiadane zmiany w uofp dotyczące zadłużenia spółek komunalnych wliczanego do długu JST
 5. Finansowanie gospodarki wodnościekowej
 6. Monitorowanie jakości usług publicznych – dobre praktyki

 1. Nowe rozwiązania prawne w systemie rejestracji stanu cywilnego
 2. Komunikacja elektroniczna USC z otoczeniem
 3. Efektywna organizacja i funkcjonowanie USC
 4. Jakość usług administracyjnych świadczonych w USC
 5. Nowoczesne rozwiązania w archiwizacji dokumentów urzędowych
 6. Prawo prywatne międzynarodowe w USC w aspekcie współpracy międzynarodowej

 1. Budownictwo senioralne. Lokalna senioralna strategia mieszkaniowa
 2. Narzędzia finansowania dla JST w zakresie mieszkalnictwa i innych usług społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych
 3. Przestrzeń przyjazna seniorom. Nowe technologie w zakresie sprawowania opieki i wsparcia osób starszych (telemedycyna, teleopieka, zintegrowane systemy zarządzania dla gmin)
 4. Turystyka, rekreacja i rehabilitacja jako segment usług senioralnych. Senior jako klient. Karty seniora
 5. Modele opieki nad osobami starszymi w zakresie opieki dochodzącej i opieki stacjonarnej
 6. Wyzwania dla społeczności lokalnych związane z procesem starzenia się polskiego społeczeństwa. Gospodarka senioralna, kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej

 1. Wspólna polityka rolna – najnowsze zmiany. Wpływ ograniczenia dla obrotu gruntami rolnymi na rozwój obszarów wiejskich
 2. Proces urbanizacji terenów wiejskich
 3. Koncepcje gospodarki wodnościekowej na terenach niezurbanizowanych i możliwości ich finansowania
 4. Promocja gmin wiejskich na podstawie inicjatyw przyrodniczo-kulturalnych (szlaki rowerowe, szlaki konne, rekonstrukcje historyczne itp.)
 5. Nowoczesne gospodarstwa i budownictwo na wsi
 6. Jakość życia na wsi – oświata, kultura, sport

 1. Jak wzmocnić pozycję rady i jej przewodniczącego – postulaty
 2. Nowoczesna rada gminy. Efektywne prowadzenie sesji rady dzięki nowym technologiom
 3. Analiza i ocena projektu budżetu JST
 4. Wzrost znaczenia kompetencji miękkich i fachowej wiedzy w skutecznym wykonywaniu roli radnego
 5. Radny jako animator inicjatyw lokalnych
 6. Współpraca pomiędzy organem wykonawczym a uchwałodawczym – dobre praktyki

 1. I. Edukacja pracownikow JST w zakresie (cyber)bezpieczeństwa
  • Edukacja w zakresie (cyber)bezpieczeństwa jako proces ciągły
  • Model edukacyjny (cyber)bezpieczeństwa na podstawie doświadczeń PTI
  • Program "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni"- rola jednostek samorządu terytorialnego w edukacji

 1. Etyka i zapobieganie nadużyciom w samorządzie (RIO, NIK)
 2. Jakość w audycie
 3. Zarządzanie ryzykiem
 4. Zamówienia publiczne, w tym zasada konkurencyjności w funduszach europejskich
 5. Bezpieczeństwo informacji – jak audyt może przygotować się do zmian?
 6. Audyt centrum usług wspólnych

Samorządowe Forum Zdrowia odbywa się w dniach 5-6 października 2017 r., to jest na rok przed wyborami samorządowymi i pięć dni po implementacji sieci szpitali. W tym samym czasie 65 proc. Polaków traktuje zdrowie jako priorytet (Diagnoza Społeczna 2015). Reforma ochrony zdrowia i nowy ład organizacyjny administracji publicznej prowadzi do wzrostu odpowiedzialności przy jednoczesnym ograniczeniu swobody działania samorządów. Dodatkowo samorząd staje przed wyzwaniami, jakie rodzą trzy wielkie procesy społeczne: starzenie się populacji, rozwój kapitału ludzkiego oraz odwrócenie trendu i wzrost liczby narodzin. Z tymi zagadnieniami samorząd będzie musiał się zmierzyć w ciągu najbliższych miesięcy i tym obszarom jest poświęcone Samorządowe Forum Zdrowia.

O współorganizatorze Samorządowego Forum Zdrowia

Instytut Zdrowia i Demokracji sp. z o. o. (IZiD) jest grupą ekspercką specjalizującą się w doradztwie strategicznym oraz dialogu społecznym w ochronie zdrowia. Rekomendacje i inicjatywy IZiD bazują na wieloletniej praktyce, obserwacji procesów społecznych i gospodarczych. Mottem IZiD jest wspieranie i obrona zasad demokratycznego państwa prawa w ochronie zdrowia.

IZiD jest wydawcą cotygodniowego Market Briefu™ (dla odbiorców Healthcare, Pharma, Medical Devices) zawierającego autorskie opracowanie najważniejszych informacji branżowych, alertów legislacyjnych, zestawień regulacyjnych i komentarzy eksperckich.

+ 1300 UCZESTNIKÓW

+ 100 PANELI I DEBAT

+ 500 EKSPERTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

PARTNERZY