Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

 

 

SESJE PLENARNE

KONFERENCJE

 1. KIERUNKI ZMIAN W USTAWIE O DOCHODACH JST. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE ORAZ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I DROGOWEJ cz. 1
 2. KIERUNKI ZMIAN W USTAWIE O DOCHODACH JST. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W PODATKACH VAT, CIT I PIT ORAZ W PODATKACH LOKALNYCH I "JANOSIKOWYM" cz. 2
 3. FINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH. JAK EFEKTYWNIE POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH WOBEC OGRANICZEŃ PRAWNYCH I ZWIĄZANYCH Z LIMITEM ZADŁUŻENIA? cz. 1
 4. FINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH. JAK EFEKTYWNIE POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH WOBEC OGRANICZEŃ PRAWNYCH I ZWIĄZANYCH Z LIMITEM ZADŁUŻENIA? cz. 2
 5. PROJEKT NOWEJ ORDYNACJI PODATKOWEJ - CZY SAMORZĄDOM BĘDZIE ŁATWIEJ PROWADZIĆ SPRAWY PODATKOWE?
 6. ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE MIESZKAŃ KOMUNALNYCH DRENUJE GMINNE BUDŻETY - JAK TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ?
 7. PROPOZYCJE ZMIAN REGUŁ LIMITACJI ZADŁUŻENIA DLA JST

 1. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI FINANSOWYCH W E-URZĘDACH ORAZ TERMINALE PŁATNOŚCI ON-LINE W SAMORZĄDACH. INTEROPERACYJNOŚĆ I INTEGRACJA SYSTEMÓW SAMORZĄDOWYCH A ZAPEWNIENIE ICH BEZPIECZEŃSTWA
 2. WEWNĘTRZNE SYSTEMY INFORMATYCZNE TYPU BACK OFFICE
 3. TRYB I ZASADY REALIZACJI OBYWATELSKIEJ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ W PRAKTYCE. WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA TREŚCIĄ ZAPISÓW W OBLIGATORYJNYCH UCHWAŁACH JST
 4. PRAWNE I ORGANIZACYJNE KONSEKWENCJE ZMIAN USTROJOWYCH W SAMORZĄDACH OD NOWEJ KADENCJI. ZADANIA DLA SEKRETARZY GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW
 5. REALIZACJA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W SAMORZĄDACH. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W SAMORZĄDZIE. JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZETWARZANYCH I PRZECHOWYWANYCH W SAMORZĄDACH?
 6. NOWE TRENDY W KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI. TECHNIKA I SPRZĘT NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW
 7. ORGANIZACJA WYBORÓW A RODO
 8. NOWA USTAWA O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA, CZYLI OCHRONA CYBERPRZESTRZENI NA POZIOMIE KRAJOWYM. CO TO OZNACZA DLA SAMORZĄDÓW?

 1. NAGRANIA Z SESJI RADY
 2. NOWE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA RADNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU
 3. ROZPATRYWANIE RAPORTU O STANIE JST
 4. UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETÓW OBYWATELSKICH WEDŁUG NOWYCH ZASAD
 5. POZYCJA I FUNKCJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY W ŚWIETLE ZMIENIONYCH PRZEPISÓW
 6. UPRAWNIENIA KONTROLNE RADNYCH A USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 7. PUŁAPKI NOWELIZACJI STATUTÓW SAMORZĄDOWYCH, PROCEDURA, DOBRE PRAKTYKI
 8. PRAWO INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ MIESZKAŃCÓW

 1. SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO W MIASTACH W ERZE ZMIAN
 2. AGENDA MIEJSKA DLA UNII EUROPEJSKIEJ W WYMIARZE EUROPEJSKIM, KRAJOWYM I LOKALNYM
 3. TRANSPORT W MIEŚCIE. ZNACZENIE SPRAWNEGO SYSTEMU DLA ROZWOJU, JAKOŚCI ŻYCIA, RYNKU PRACY I ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ. EKOLOGICZNE ASPEKTY WDRAŻANIA ELEKTROMOBILNOŚCI W SAMORZĄDACH
 4. PARTNERSTWO-PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO INSTRUMENT REWITALIZACJI MIAST I BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
 5. PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI USŁUG ADMINISTRACYJNYCH
 6. WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ. MAGAZYNOWANIE ENERGII W ŚWIETLE USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH
 7. MIASTA W WALCE O LEPSZY KLIMAT. INWESTYCJA W ELEKTROMOBILNOŚĆ – FAKTY I MITY

 1. WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W TYM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OCHRONIE ZDROWIA
 2. ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PROFILAKTYCE WYBRANYCH SCHORZEŃ I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
 3. JAKI POTENCJAŁ W PROFILAKTYCE CHORÓB MA WSPÓŁPRACA POMIĘDZY SAMORZĄDEM A PRACODAWCAMI?
 4. FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA. JAK SKUTECZNIE FINANSOWAĆ INWESTYCJE I USŁUGI PRZYJAZNE SENIOROM?
 5. PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS W KLUCZOWYCH SEKTORACH: ARCHITEKTURA, TRANSPORT, EDUKACJA, SŁUŻBA ZDROWIA, CYFRYZACJA
 6. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W OPIECE NAD SENIORAMI I OSOBAMI ZALEŻNYMI
 7. STARZENIE SIĘ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
  LOKALNA SENIORALNA STRATEGIA MIESZKANIOWA I BUDOWNICTWO DLA SENIORÓW
 8. JAK STWORZYĆ GMINĘ PRZYJAZNĄ SENIOROM. ORGANIZACJA OPIEKI, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD SENIORAMI

 1. INTELIGENTNE SYSTEMY W OŚWIETLENIU, SIECIACH WODOCIĄGOWYCH ORAZ SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH, CZYLI PRZEJŚCIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWY WYMIAR
 2. NOWE TECHNOLOGIE I PROCESY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI
 3. IN-HOUSE A EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MAJĄTKU KOMUNALNEGO
 4. PRAWO WODNE I GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA
 5. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU I UTRZYMANIA ZASADNICZEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
 6. ZAKRES FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE
 7. TRENDY W SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU INFRASTRUKTURĄ ENERGETYCZNĄ GMIN
 8. NOWE TRENDY W UTRZYMANIU I REWITALIZACJI ZIELENI MIEJSKIEJ
 9. TRENDY W SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU INFRASTRUKTURĄ ENERGETYCZNĄ GMIN
 10. ZIELEŃ MIEJSKA TRENDY I PRAKTYKA

 1. INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE W OŚWIACIE A PODNOSZENIE JEJ JAKOŚCI
 2. SZKOLNICTWO BRANŻOWE WOBEC ZMIAN W JEGO FINANSOWANIU
 3. NASZA DROGA OŚWIATA, CZYLI O FINANSOWANIU EDUKACJI, KONTROLI I RACJONALIZACJI WYDATKÓW OŚWIATOWYCH
 4. CZY ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA SĄ SATYSFAKCJONUJĄCE I WYSTARCZAJĄCE?
 5. ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWYMI OBIEKTAMI SPORTOWYMI Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH TECHNOLOGII I INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW
 6. 6. DLACZEGO INWESTYCJE W SPORT ZAWSZE SIĘ OPŁACAJĄ? JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ SAMORZĄDOWE WYDARZENIA SPORTOWE I KULTURALNE?
 7. PROBLEMY Z FINANSOWANIEM I ROZLICZANIEM DOTACJI
 8. CZEGO OCZEKUJĄ MIESZKAŃCY? NOWE POZYCJE W OFERCIE KULTURALNEJ SAMORZĄDÓW

 1. ETYKA W SAMORZĄDZIE 
 2. BUDOWA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI 
 3. SYSTEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – AUDYT RODO 
 4. AUDYT WEWNĘTRZNY W PRAKTYCE 
 5. AUDYT KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ 
 6. AUDYT FINANSOWY – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE 
 7. MIESZKANIEC JAKO INTERESARIUSZ AUDYTU 
 8. INNOWACJE W AUDYCIE EFEKTYWNOŚCIOWYM 

 1. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN W POLITYCE ROLNEJ ORAZ POLITYCE SPÓJNOŚCI UE PO 2020 ROKU I JAKI TO MA MIEĆ WPŁYW NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE?
 2. ZMIANY USTAWOWE W OPODATKOWANIU PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ A FINANSE SAMORZĄDU
 3. ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARACH WIEJSKICH
 4. JAK SAMORZĄD MOŻE SKUTECZNIE STYMULOWAĆ TURYSTYKĘ WIEJSKĄ?
 5. JAK WYRÓWNAĆ SZANSE W EDUKACJI POMIĘDZY MIASTEM A WSIĄ
 6. PROBLEMY Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I MOSTOWĄ NA WSIACH. INNOWACYJNE ROZWIAZANIA
 7. BUDOWANIE LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI. ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO POLSKIEJ WSI
 8. OCHRONA ZDROWIA NA OBSZARACH NIEZURBANIZOWANYCH. PROBLEMY I WYZWANIA

 1. GRANICE METROPOLII A POWIĄZANIA FUNKCJONALNE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 2. STRATEGIA ROZWOJU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
 3. ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ NA OBSZARZE METROPOLII
 4. METROPOLIA. PROBLEMY I DOŚWIADCZENIA PRAWIE ROCZNEGO FUNKCJONOWANIA. REKOMENDACJE, WNIOSKI I POSTULATY

 1. SAMORZĄD I BIZNES W WALCE ZE SMOGIEM
 2. CYFROWE REWOLUCJE W SAMORZĄDZIE
 3. DOBRE PRAKTYKI W SAMORZĄDZIE - REKOMENDACJE DLA PRZYSZŁYCH SAMORZĄDOWCÓW

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

Galeria - SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 2018 R.

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

 

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”