WYDAWNICTWO "MUNICIPIUM" S.A.

Wydawnictwo "Municipium" SA zostało założone w 1990 r. z inicjatywy przedstawicieli 64 gmin. Głównym jego zadaniem jest wiadczenie usług informacyjno-wydawniczych na rzecz samorządu terytorialnego. "Municipium" SA jest wydawcą prasy samorządowej oraz wielu pozycji książkowo-poradnikowych z zakresu problematyki prawnej, ekonomicznej, finansowej i społecznej, które uwzględniają działania na rzecz unifikacji przepisów oraz norm obowiązujących w granicach zjednoczonej Europy. Wydawnictwa prasowe:

"Wspólnota" jest jedynym w Polsce periodykiem trafiającym regularnie do większości działaczy samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz innych osób zatrudnionych w samorządzie. Pismo ukazuje się w nakładzie do 11 tys. egzemplarzy i dystrybuowane jest wyłącznie w prenumeracie, co zapewnia dotarcie do w pełni zidentyfikowanej grupy odbiorców.

"Wspólnota Mieszkaniowa" jest ogólnopolskim miesięcznikiem adresowanym do administratorów i zarządców wspólnot mieszkaniowych. Ukazuje się od 1996 roku w nakładzie do 7000 egzemplarzy. Dostępny jest wyłącznie w prenumeracie.

DZIAŁ SZKOLEŃ I KONFERENCJI

Organizacja konferencji i szkoleń adresowanych do przedstawicieli samorządu terytorialnego, dotyczących problematyki prawnej, inwestycyjnej, społeczno-gospodarczej, których głównym celem jest budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany informacji pomiędzy samorządem a biznesem.

Do najważniejszych osiągnięć w dziedzinie konferencji i szkoleń należą:

 • Coroczna ogólnopolska konferencja "Samorządowe Forum Kapitału i Finansów" wraz z "Kongresem Skarbników Polskich Samorządów";
 • Ogólnopolska konferencja "Forum prawników samorządowych";
 • Konferencja "Mienie komunalne - pracujący czy zamrożony kapitał samorządów"
 • Cykle "Akademia Wspólnoty" szkolenia w 16 miastach wojewódzkich
  Rok 2002:
  • Funkcjonowanie samorządu gminnego IV kadencji w nowych warunkach ustrojowych,
  • Absolutorium samorządowe
  Rok 2003:
  • Uchwała budżetowa - procedura i treść budżetu
  Rok 2004:
  • Wzór oświadczeń majątkowych, jak je wypełnić. Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie,
  • Organizacja finansowej kontroli wewnętrznej w samorządzie - regulamin kontroli wewnętrznej (praktyczne omówienie)
  • Pułapki procedury uchwałodawczej w radzie gminy, powiatu
  • Rada uchwala budżet na rok 2005
  Rok 2005:
  • Rada gminy i powiatu oraz jej komisje kontrolują samorząd
  • Jak opracować regulamin stypendialny - pomoc materialna dla uczniów
  • Oświadczenie majątkowe i inne obowiązki informacyjne w samorządach terytorialnych - praktyka i orzecznictwo, zmiany w ustawodawstwie
  • Odmowa dostępu do informacji publicznej
  • Zmiana ustawy o pracowniku samorządowym. Nowe zasady naboru w administracji samorządowej
  • Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Regulamin utrzymania czystości
  Rok 2006:
  • Nowa ustawa o finansach publicznych. Regulacje ważne dla jst.
  • Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami
  • Najważniejsze zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych

© 2005 Municipium SA    Wszystkie zdjęcia i teksty chronione są prawem autorskim.
Kopiowanie, wykorzystywanie na innych stronach lub jakiekolwiek inne publikowanie bez zgody Municipium SA jest zabronione