keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Antoni Jeżowski

Doktor Nauk Ekonomicznych i Profesor w Instytucie Badań w Oświacie w Sopocie

Antoni J. Jeżowski jest doktorem nauk ekonomicznych, eme­rytowanym profesorem PWSZ w Głogowie, byłym wykła­dowcą wielu innych uczelni, między innymi Uni­wersytetu Ja­giellońskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Jest absolwentem podyplomowych stu­diów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy­tetu Wrocławskiego. W latach 1990-1994 radny Bol­kowa i mar­szałek Sejmiku Województwa Je­leniogór­skiego oraz przewodniczący Kolegium Odwoław­czego przy Sej­miku, b. dyrektor szkół i wizytator kuratorium oświaty, konsultant w ośrodku metodycznym. W la­tach 1999-2002 dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Dol­noślą­skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Był współzałożycielem miesięcznika kadry kierowniczej oświaty „Dyrektor Szkoły”, którym w latach 1995-2003 kierował jako redaktor naczelny. Współtwórca Instytutu Badań w Oświacie. Jest auto­rem po­nad 500 publikacji związanych z finansowaniem zadań oświatowych, eko­nomiką oświaty oraz wykorzy­staniem instrumentów prawnych w zarządzaniu szkołą, w tym ponad 40 książek, z których najbardziej znane to: „Finanse w oświacie”, „Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą”, „Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej”, „Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej”, „Gimnazja w Polsce” czy „Statut konstytucją szkoły”, “Rodzice w szkole” i “Dyrektorka szkoły. 21 lekcji nie tylko dla początkujących” oraz współautorem: „Dy­rektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią a praktyką” i „Etyka w syste­mie edukacji w Polsce”.

projekt i wykonanie Interactive Technology