Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych – uproszczenia zasad i procedur

 • Uproszczenie zasad i procedur w nowej ustawie zamówieniowej
 • Uproszczenie warunków udziału w postępowaniu.
 • Ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.
 • Odrębne tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych.
 • Uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych

Elektronizacja i przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne (panel on-line)

 • Realizacja polityki zakupowej państwa
 • Elektronizacja zamówień
 • Analiza potrzeb i wymagań
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Koncentrację ogłoszeń dot. zamówień poniżej i powyżej progów UE
 • Wprowadzenie zasady efektywności, wybór procedury

Istotne zmiany zasad kształtowania umów o zamówienie publiczne (panel on-line)

 • Określenie zasad kształtowania umów i wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych
 • Określenie obowiązkowych postanowień umownych
 • Nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia, obowiązek ewaluacji realizacji umowy
 • Obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy
 • Wprowadzenie prawa opcji

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK