Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. Tendencje w finansowaniu zadań publicznych – czy innowacje mają sens?
  • Czy formuła zlecania zadań publicznych poprzez wspieranie jest optymalnym rozwiązaniem dla współpracy międzysektorowej?
  • Dlaczego i skąd organizacje – jako wykonawcy zadań samorządu terytorialnego – muszą ponosić dodatkowe nakłady i angażować się w ich pozyskanie?
  • Przykłady i zasadność stosowania innowacyjnych form wspierania aktywności mieszkańców poprzez regranting, pożyczki i poręczenia, inicjatywę lokalną
 2. Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi jako narzędzie wdrażania strategii i programów w JST
  • Na ile program współpracy może ożywić realizację strategii, planów i programów w gminach, powiatach, województwach
  • Jak wykorzystać obowiązek stosowania programu współpracy dla rzeczywistego rozwoju lokalnej współpracy międzysektorowej, angażowania liderów społecznych w procesy zarządzania JST, absorbowania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, potencjałów i źródeł finansowania?
  • Jak znaleźć konieczny kompromis pomiędzy oczekiwaniami III sektora a możliwościami samorządu terytorialnego?
 3. Efektywny system lokalnej współpracy z organizacjami pozarządowymi – jak go opracować, jak wdrożyć, jak dbać i rozwijać?
  • Jak pogodzić różne oczekiwania oraz ograniczenia budżetowe i stworzyć taki system współpracy międzysektorowej, który będzie satysfakcjonował wszystkich interesariuszy?
  • Przeanalizowanie przykładów różnych form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi?
  • Zaprezentowanie rozwiązań modelowych oraz innowacyjnych, które mogą wzmacniać relacje NGO i JST w zakresie działań na rzecz lokalnej społeczności
 4. Jak zarządzać procesem opracowania diagnozy potrzeb społecznych i monitorowania rozwiązań w JST?
  • Diagnoza potrzeb jest niezbędnym, ale i niedocenianym elementem działań w samorządzie
  • Jak wykorzystać zestawienie słupków z danymi i wkomponowanie odpowiednich zapisów z ustaw, aby zastosować rzeczywiste mechanizmy zmiany społecznej i zaangażowanie w takie procesy mieszkańców lub organizacji pozarządowych
  • Najlepsze w tym obszarze rozwiązania oraz narzędzia, sprawdzone w diagnozie i monitorowaniu na poziomie JST
 5. Nowoczesne technologie w zarządzaniu współpracą lokalną: e-konsultacje, budżet obywatelski, wspólne kampanie społeczne i promocyjne
  • Wykorzystanie nowych form włączania osób do wspólnych działań dzięki wykorzystaniu nowych technologii
  • Omówienie narzędzi e-konsultacji, angażowania mieszkańców we wspólne diagnozowanie problemów lokalnych, czy kampanie społeczne na rzecz lokalnej społeczności
  • Na ile nowe technologie włączają mieszkańców w życie społeczności, a na ile są zagrożeniem dla rzeczywistego zaangażowania społecznego?
 6. Odpowiedzialność za celowość i efektywność wydatkowania środków publicznych a zlecenie zadań publicznych
  • Ocena realizacji zadań publicznych zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom III sektora
  • Dobre praktyki zabezpieczenia realizacji zadania publicznego, kwestie oceny efektywności i celowości wydatków w ramach zadania publicznego oraz wskazanie zagadnień dotyczących dyscypliny finansów publicznych w związku nieprawidłowym zleceniem zadania
 7. Dobre przykłady rozwiązań wprowadzanych w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania zadania publicznego oraz oceny zleconych do realizacji zadań publicznych w JST

+ 1300 UCZESTNIKÓW

+ 100 PANELI I DEBAT

+ 500 EKSPERTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o innowacyjny System Braster

W ramach zbliżającego się Samorządowego Forum Zdrowia (5-6 października w Katowicach) wszyscy uczestnicy będą mieli okazję poznać innowacyjny Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Projekt ten jest adresowany do samorządów i dzięki przełomowemu na skalę świata Systemowi Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster, daje władzom szansę na zadbanie o zdrowie mieszkanek oraz nowoczesne narzędzie do samobadania piersi w domu. W jaki sposób samorządy mogą wprowadzić ten program u siebie i jakie są z niego realne korzyści? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo podczas panelu dyskusyjnego w trakcie drugiego dnia Forum, którego członkiem będzie Wojciech Dereszowski - wójt gminy Kurzętnik, która jako pierwsza w Polsce zrealizowała Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o System Braster. 

Więcej…

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 5 do 6 października 2017 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. W przyszłym roku w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. osiemnastu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Słowo prezydenta

krupa

Turystyka biznesowa w Katowicach rozwija się dynamicznie. Bardzo się cieszę, że w tym roku Katowice po raz trzeci z rzędu będą mogły gościć najważniejszych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów organizowanego w dniach 5-6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Katowice od wielu już lat poddają się wielowymiarowej przemianie, dzięki czemu dzisiaj nasza oferta jest postrzegana jako wyjątkowo bogata zarówno przez inwestorów, ale i przez gości uczestniczących w dużych, nierzadko międzynarodowych, wydarzeniach nie tylko gospodarczych, lecz także kulturalnych i sportowych. Aż 762 tys. gości wydarzeń konferencyjnych i targowych przybyło do Katowic w 2016 r. To aż o 180 tys. więcej osób więcej niż w 2015 r. Oznacza to 31% wzrost. To pokazuje, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. Bardzo cieszy nas fakt, że przyjeżdżający do Katowic goście dostrzegają przemianę miasta i chętnie korzystają z oferty przygotowanej przez obiekty w Strefie Kultury, zwiedzają zabytkowy Nikiszowiec czy przechadzają się szlakiem moderny. Osoby te często polecają później Katowice jako miasto warte odwiedzenia i co więcej – dobre do ulokowania tu swojego biznesu!