Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO W MIASTACH W ERZE ZMIAN
  • Jakie są cechy współczesnego lidera?  Jak skutecznie zarządzać zespołem i inwestycjami?
  • Czy wizja i strategia „architektury Sustainable City & Smart City” może być silnym narzędziem w kreowaniu rozwoju?
  • Przydatność i wykorzystanie danych w zarządzaniu miastem, w podejmowaniu decyzji – standard czy pieśń przyszłości?
  • Skuteczna komunikacja pomiędzy władzami i obywatelami miasta, współrządzenie, budżet obywatelski – czynniki wspomagające czy przeszkadzające w mądrym zarządzaniu miastem
  • Jak można wykorzystać nowe technologie i sztuczną inteligencję do poprawy usług publicznych?
  • Czy rozwiązania technologiczne mogą poprawić efektywność systemów zarządzania miastem? Jak mogą wspierać współrządzenie i zarządzanie procesami wewnątrz urzędu? Czy ograniczą rolę Prezydenta?
 2. AGENDA MIEJSKA DLA UNII EUROPEJSKIEJ W WYMIARZE EUROPEJSKIM, KRAJOWYM I LOKALNYM
  • Wspólne działanie na rzecz lepszych miast czyli przybliżenie założeń i działań z zakresu Agendy Miejskiej Unii Europejskiej i Polityki Spójności w horyzoncie 2020+ –cele, oczekiwania, dotychczasowe działania
  • Innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich - dobre praktyki, przykłady, rozwiązania
 3. TRANSPORT W MIEŚCIE. ZNACZENIE SPRAWNEGO SYSTEMU DLA ROZWOJU, JAKOŚCI ŻYCIA, RYNKU PRACY I ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ. EKOLOGICZNE ASPEKTY WDRAŻANIA ELEKTROMOBILNOŚCI W SAMORZĄDACH
  • Innowacyjny transport indywidualny: system rowerów miejskich i samochodów na godziny, skutery i hulajnogi
  • Alternatywne źródła zasilania autobusów miejskich. Rozwój odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do zasilania pojazdów elektrycznych
  • Elektroniczne systemy płatności za przejazdy
  • Zintegrowane systemy zarządzania ruchem
 4. PARTNERSTWO-PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO INSTRUMENT REWITALIZACJI MIAST I BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
  • Jakie są źródła finansowania polityki mieszkaniowej i procesów rewitalizacyjnych? Podejście tradycyjne - Współpraca z BGK a współpraca z sektorem prywatnym- zalety  i wyzwania?
  • Jak rozwijać projekty z zakresu mieszkalnictwa w ramach projektów rządowych?
  • Jak finansować rewitalizację we współpracy z sektorem prywatnym? Doświadczeni Jarocina i Sopotu.
 5. PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI USŁUG ADMINISTRACYJNYCH
  • E-government a zrównoważony rozwój – skuteczne wykorzystanie systemów informatycznych w - zarządzaniu i we wzajemnych kontaktach miasto-mieszkańcy
  • E-skrzynka i e-doręczenie jako element prawnie wiążącej komunikacji z administracją – główne cele, zakres prac i harmonogram czasowy
  • Młody przedsiębiorca w mieście przyszłości – jak miasto może efektywnie wspierać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą
  • Zarządzanie Przez Cele jako narzędzie podnoszenia jakości i efektywności w samorządzie terytorialnym
 6. WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ. MAGAZYNOWANIE ENERGII W ŚWIETLE USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH
  • Efektywność energetyczna infrastruktury miejskiej
  • Ocena i prognozowanie stanu technicznego infrastruktury sieciowej
  • Optymalizacja infrastruktury miejskiej
  • Nowoczesne technologie budowy i odnowy infrastruktury technicznej, infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych w świetle nowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  • Infrastruktura ładowania jako główny czynnik rozwoju pojazdów elektrycznych
  • Rola samorządów w realizacji powszechnej dostępności punktów ładowania do 2020 roku
  • Zagrożenia związane z przyłączeniem stacji ładowania pojazdów do sieci elektroenergetycznej
 7. MIASTA W WALCE O LEPSZY KLIMAT. INWESTYCJA W ELEKTROMOBILNOŚĆ – FAKTY I MITY
  • Polityka i rzeczywiste działania miast w walce o ograniczenie smogu. Czy rozwój elektromobilności rzeczywiście poprawi jakość powietrza? Transport niskoemisyjny jako ważny element gospodarki, ochrony klimatu i walki ze smogiem
  • Co z tą wodą? – Mądre zagospodarowanie deszczówki
  • Mądre planowanie przestrzenne w służbie dla lepszego klimatu
  • Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast
  • Produkcja pojazdów elektrycznych, utylizowanie zużytych baterii – czy samochody elektryczne rzeczywiście są ekologiczne?

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

Galeria - SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 2018 R.

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

 

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”