Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. INTELIGENTNE SYSTEMY W OŚWIETLENIU, SIECIACH WODOCIĄGOWYCH ORAZ SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH, CZYLI PRZEJŚCIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWY WYMIAR
  • Rozwój zrównoważony infrastruktury miast
  • Monitoring, sterowanie i zarządzanie systemami komunalnymi
  • Inteligentne rozwiązania i technologie IT dla przedsiębiorstw komunalnych
 2. NOWE TECHNOLOGIE I PROCESY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI
  • Czy nowe technologie pomogą nam spełnić stojące przed Polską wyzwania w osiągnieciu poziomu recyklingu odpadów?
  • Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych
  • Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów
  • Co nowego w mechanicznym, biologicznym i termicznym przekształcaniu odpadów
  • Obieg zamknięty odpadów
 3. IN-HOUSE A EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MAJĄTKU KOMUNALNEGO
  • Ocena wprowadzonego modelu in-house w Polsce
  • Czy istnieje potrzeba zmian w obecnym modelu in-house?
  • Czy in-house pozwala na efektywne wykorzystywanie mienia majątku komunalnego?
  • Czy in-house jest szansą czy zagrożeniem dla jakości usług komunalnych?
 4. PRAWO WODNE I GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA
  • Problematyka procedury taryfowej. Wody Polskie jako organ regulacyjny
  • Korzystanie z wód według nowych zasad a usługi wodne. Usługi wodne i ich zakres
  • Zgoda wodno prawna - jej zakres i wymagania do uzyskania
  • Pozwolenia wodnoprawne i przepisy w okresie przejściowym
  • Opłaty za usługi wodne – nowe opłaty w ochronie środowiska
  • Czy będą kolejne zmiany w prawie wodnym? Poprawa przepisów, których stosowanie w praktyce wywołuje duże wątpliwości interpretacyjne
  • Ekonomika stosowania różnych rozwiązań technicznych i materiałowych w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Zastosowanie opłaty retencyjnej
 5. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU I UTRZYMANIA ZASADNICZEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
  • Tworzenie i funkcjonowanie nowoczesnej infrastruktury drogowej
  • Wielość zarządców – najczęstsze i najgroźniejsze pola konfliktów między zarządcami innych dróg a GDDKiA
  • Plany w zakresie poprawy relacji inwestorów z wykonawcami
  • PPP w procesie budowy i utrzymania dróg
  • Finansowanie bankowe inwestycji i firm budowlanych – ocena z perspektywy banku
 6. ZAKRES FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE
  • Jak pozyskać finansowanie bankowe bez poręczenia samorządu? Wskazówki praktyczne
  • PPP jako sposób na finansowanie inwestycji
  • Wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania inwestycji
  • Nowe instrumenty finansowania dostępne na rynku
  • Model wzajemności w ubezpieczeniu mienia JST
 7. TRENDY W SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU INFRASTRUKTURĄ ENERGETYCZNĄ GMIN
  • Czy można zarządzać zrównoważonym rozwojem w województwie? Jakie narzędzia posiadają władze regionalne i lokalne do budowania polityk w zakresie
  • zrównoważonego rozwoju? Kto ma kompetencje do zarządzania zrównoważonym rozwojem?
  • Jak zbudować ekosystem w regionie w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego?
  • Jak w województwie realizowana jest polityka zrównoważonego rozwoju?
  • Czy polityka krajowa jest spójna i sprzyjająca powstawaniu klastrów energii, w kontekście zrównoważonego rozwoju?
  • Co determinuje słabe zainteresowanie rozwojem klastrów energii w Polsce?
  • Kto z uczestników klastra ma potencjał do tworzenia i koordynowania klastrem energii?
  • Polska a inne kraje w Europie doświadczenia
 8. NOWE TRENDY W UTRZYMANIU I REWITALIZACJI ZIELENI MIEJSKIEJ
  • Zieleń w ciągach komunikacyjnych jako skuteczna walka ze smogiem
  • Innowacyjne metody rewitalizacji parków miejskich
  • Łąki kwietne w miastach
  • Przywracanie zieleni w miastach
  • Zielone dachy, ściany, panele itp.
 9. TRENDY W SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU INFRASTRUKTURĄ ENERGETYCZNĄ GMIN
  • Czy można zarządzać zrównoważonym rozwojem w województwie? Jakie narzędzia posiadają władze regionalne i lokalne do budowania polityk w zakresie zrównoważonego rozwoju? Kto ma kompetencje do zarządzania zrównoważonym rozwojem?
  • Jak zbudować ekosystem w regionie w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego?
  • Jak w województwie realizowana jest polityka zrównoważonego rozwoju?
  • Czy polityka krajowa jest spójna i sprzyjająca powstawaniu klastrów energii, w kontekście zrównoważonego rozwoju?
  • Co determinuje słabe zainteresowanie rozwojem klastrów energii w Polsce?
  • Kto z uczestników klastra ma potencjał do tworzenia i koordynowania klastrem energii?
  • Polska a inne kraje w Europie doświadczenia
 10. ZIELEŃ MIEJSKA TRENDY I PRAKTYKA
  • Dla kogo?
  • Dlaczego?
  • W jaki sposób ?

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

Galeria - SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 2018 R.

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

 

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”