Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Zagadnienia: inwestycje spółek miejskich (zakupy taboru, rozbudowa infrastruktury, modernizacja majątku trwałego), finasowanie - kredyty, leasing, w tym leasing zwrotny, obligacje przychodowe, dotacje); zarządzanie – własność, struktura własności, zarząd, wynagrodzenia zarządu; nadzór – uprawnienia kontrolne, rada nadzorcza, kto może a kto nie może i kiedy uczestniczyć w radach nadzorczych.

Program szczegółowy

godzina SPÓŁKI KOMUNALNE
2 październik 2019r.
12:30-14:00 Rekompensata publicznoprawna. Forma organizowania i finansowania zadań komunalnych.
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:45-16:15 Finansowanie proekologicznych inwestycji w transporcie publicznym ( infrastruktura i tabor) z wykorzystaniem leasingu i/lub obligacji przychodowych.Miejskie strategie rozwoju „smart city” – czy są tworzone a jeśli tak czy są wykorzystywane i w jakim zakresie?
• Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w miastach
• Miejskie strategie mobilności i elektromobilności
• Finansowanie zwrotne inwestycji transportowych
16:15-16:30 Przerwa kawowa
16:30-17:30 Wykorzystanie środków Programu Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcia z zakresu ochrony klimatu ( modernizacje i rozbudowa sieci, termomodernizacja) w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.
• Osie priorytetowe programu Gospodarka i środowisko w latach 2014 – 2020
• Zmniejszenie emisyjności gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw
• Adaptacja kluczowych obszarów gospodarki komunalnej do przewidywanych zmian klimatu
17:30-18:00 Przerwa kawowa
18:00-20:00 Przerwa Techniczna
20:00-24:00 GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWEYCH/ KONCERT DE MONO
3 październik 2019 r.
11:45-13:15 Koncentracja aktywów ( fuzje spółek komunalnych) w celu poprawy zdolności finansowych sektora komunalnego w miastach – formy i metody.
• Miejskie holdingi a zdolność pozyskiwania kapitału inwestycyjnego
• Warunki uzasadniające koncentrację aktywów i ograniczenia w tym zakresie
• Formy organizacyjne koncentracji aktywów w gospodarce komunalnej
• Czy przepisy prawa dopuszczają połączenia spółek komunalnych;
• Przebieg procedury połączenia spółek komunalnych od strony prawnej;
• Połączenie spółek komunalnych a połączenie spółek prywatnych, różnice.
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-14:30 Rady nadzorcze spółek komunalnych – kto, kiedy i na jakich warunkach może uczestniczyć w radach nadzorczych spółek? Wynagrodzenia członków organów spółek komunalnych.
• Wymogi dla kandydatów do rad nadzorczych w spółkach komunalnych
• Zasady i ograniczenia wynagradzania zarządów spółek
• Zasady wynagradzania członków rad nadzorczych
15:00-15:15 Przerwa kawowa
16:15-17:15 Przerwa obiadowa

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK