Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Uwarunkowania prawne i polityczne sprawnej i efektywnej polityki finansowej JST. Jak sprostać finansowym potrzebom JST w nowej kadencji? Gdzie szukać optymalnych źródeł wsparcia finansowego dla nowych inwestycji i przedsięwzięć optymalizując zadłużenie? Nowe formy realizacji projektów. Jak przygotowywać się do nowej finansowej perspektywy unijnej – strategia na najbliższe lata.

Program szczegółowy

godzina KONKGRES SKARBNIKÓW POLSKICH SAMORZĄDÓW
2 październik 2019r.
12:30-14:00 Czy JST są zobowiązane do raportowania schematów podatkowych? Potencjalne obszary raportowania i krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania.
• Czy w JST występuje obowiązek raportowania schematów w obszarze podatków CIT i PIT
• Obowiązek raportowania schematu podatkowego w obszarze VAT - czy schematem jest wybrana metoda obliczania prewspółczynnika VAT inna niż wskazana przez ministra finansów - inwestycje w majątek wykorzystywany przez jednostkę budżetową nieopodatkowaną VAT a następnie wykorzystanie majątku do działalności opodatkowanej VAT
• Kolejność podmiotów zobowiązanych do informowania KAS o schematach
• Wewnętrzne procedury dotyczące przepisów o schematach podatkowych: - czy jst są obowiązane posiadać procedury wewnętrzne dot. schematów podatkowych? - kiedy mogą wystąpić przypadki, gdy procedura wewnętrzna będzie obowiązkowa? - procedury fakultatywne dot. schematów podatkowych - założenia i konstrukcja procedur
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:45-16:15 Finansowanie instytucji samorządowych ze środków zewnętrznych.
• Jak zmiany w podatku PIT, podwyżki kosztów energii elektrycznej oraz wzrost kosztów finansowania oświaty wpłynie na nadwyżkę operacyjną w jst?
• Czy istnieje zagrożenie ograniczenia inwestycji samorządowych i możliwości ich finansowania, czy w tym zakresie należy się liczyć z trwałym czy przejściowym trendem?
Finansowanie przez zielone obligacje
16:15-16:30 Przerwa kawowa
16:30-17:30 Rola Prokuratorii Generalnej w modyfikacji umów o zamówienie publiczne, ich waloryzacji oraz zawieraniu ugód w regulacjach nowej ustawy o zamówieniach publicznych.
Modele ugodowego rozwiązywania sporów z zakresu zamówień publicznych przy współpracy z Prokuratorią Generalną: a) pomoc Prokuratorii w negocjowaniu ugody bądź zaopiniowanie projektu ugody wynegocjowanej przez sam podmiot, b) Prokuratoria jako doradca prawny w procesie zasadności zawarcia ugody oraz konsultant wspomagający proces negocjacyjny
Sąd Polubowny jako platforma polubownego rozwiązywania sporów przy Prokuratorii, zasady prowadzenia mediacji i koncyliacji obecnie i po wejściu w życie przepisów nowego prawa zamówień publicznych
Warunki zawarcia ugody przez podmiot publiczny
Nowe zadania Prezesa UZP
17:30-18:00 Przerwa kawowa
18:00-20:00 Przerwa Techniczna
20:00-24:00 GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWEYCH/ KONCERT DE MONO
3 październik 2019 r.
11:45-13:15 Finansowanie zadań i innych przedsięwzięć przez JST
Otoczenie prawne dla finansowania zadań i innych przedsięwzięć przez JST: kilka słów komentarza o nowych wymogach dot. emisji obligacji od 1 lipca 2019 r. oraz o pracach legislacyjnych dotyczących nowego prawa zamówień publicznych.
Czy dostępne instrumenty prawne pozwalają z optymizmem patrzeć na możliwości sfinansowania inwestycji infrastrukturalnych po ograniczeniu/wyczerpaniu się środków z UE?
Czy miasta są gotowe na zielone finansowanie, zielone obligacje? Prawne aspekty wykonywania i finansowania zadań własnych przez JST w nowych obszarach.
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:00 Zmiany w zakresie limitacji zadłużenia.
• Nowe zasady obliczania wskaźnika zadłużenia samorządów i ich wpływ na możliwość wykorzystania środków z UE w obecnej i przyszłej perspektywie
• Możliwości aktywnego zarządzania długiem z wykorzystaniem restrukturyzacja zadłużenia
• Wpływ ujmowania niestandardowych instrumentów we wskaźniku limitującym dług na przyjmowane montaże finansowe realizacji inwestycji
• Propozycje samorządów w zakresie dalszych koniecznych zmian w obszarze limitacji zadłużenia
• Gminy z problemami finansowymi : plusy i mankamenty procedur naprawczych.
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:15 Brak rekompensowania wzrostu kosztów zadań zleconych przez budżet państwa.
• Możliwości ujawnienia w sprawozdawczości budżetowej dopłat do realizacji zadań zleconych.
• Ocena przyjętych przez ministerstwo finansów zasad związanych z naliczaniem dotacji na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich i USC.
• Sprawy sądowe w zakresie: żądania zwrotu prze wojewodów części udzielonej dotacji oraz rekompensaty poniesionych przez samorząd dodatkowych wydatków
• Zagrożenie wszczęciem procedury odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynikających ze sporów w zakresie spraw finansowania zadań zleconych
16:15-17:15 Przerwa obiadowa

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK