Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. BUDŻET UNIJNY W NOWEJ PERSPEKTYWIE NA LATA 2021–2027. PIERWSZE PRZYMIARKI I ICH KONSEKWENCJE DLA BUDŻETÓW JST.
  • Jak redukcja nakładów z budżetu UE wpłynie na rozwój polskich regionów?
  • Jakie będą priorytety w nowej perspektywie finansowej?
  • Które programy mogą zostać ograniczone?
  • Jak samorządy powinny się przygotowywać do nowych wyzwań budżetowych?
  • PROPOZYCJE NOWEJ KONSTRUKCJI I PREFERENCJI ŚRODKÓW W RAMACH POLITYKI SPÓJNOŚCI I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH:
  • Jakie wyzwanie organizacyjne i finansowe czekają samorządy w związku z nowymi propozycjami budżetowymi?
  • Jakie szanse i zagrożenia w związku z nowymi preferencjami mogą zaistnieć w polityce inwestycyjnej JST?
  • Jaką strategie zważywszy na redukcje nakładów powinny przyjąć samorządy?
 2. FINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH. JAK EFEKTYWNIE POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH WOBEC OGRANICZEŃ PRAWNYCH I ZWIĄZANYCH Z LIMITEM ZADŁUŻENIA?
  • jakie nowe źródła finansowania inwestycji będą do dyspozycji JST?
  • wykorzystanie obligacji, kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych
 3. NIESTANDARDOWE METODY POZYSKIWANIA FINANSOWANIA DLA INWESTYCJI SAMORZADOWYCH W TYM PPP, OBLIGACJE, LEASING ZWROTNY.
 4. PROBLEMY Z ROZLICZANIEM VAT NA REALIZACJĘ MODERNIZACJI INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ORAZ BUDYNKACH MIESZKAŃCÓW (PROJEKTY DOTYCZĄCE WSPARCIA OZE). VAT A ZADANIA STATUTOWE GMINY, OTRZYMYWANE DOTACJE I WPŁATY MIESZKAŃCÓW.
  • Kiedy gmina będzie zobowiązana odprowadzać VAT od dotacji na ww. cele?
  • Status zadania gminnego a opodatkowanie VAT
  • Zasady opodatkowania niektórych dotacji
  • Ustalenie rzeczywistego celu dotowania a opodatkowanie VAT
  • PROPOZYCJE ZMIAN REGUŁ LIMITACJI ZADŁUŻENIA DLA JST:
  • czy nowe mechanizmy prawne zwiększą bezpieczeństwo finansowe samorządów terytorialnych?
  • jak proponowane zmiany wpłyną na możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w gminach, powiatach i województwach?
 5. ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE MIESZKAŃ KOMUNALNYCH DRENUJE GMINNE BUDŻETY. DLACZEGO ZADŁUŻENIE ROŚNIE, NIESKUTECZNOŚĆ NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH DŁUŻNIKÓW, PROPOZYCJE KONIECZNYCH ZMIAN SYSTEMOWYCH W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE, OGRANICZENIA W EGZEKUCJI ZALEGŁOŚCI.
  • dlaczego mimo gospodarczego wzrostu rośnie zadłużenie czynszowe?
  • przyczyny rosnącego zadłużenia mieszkańców w zasobach komunalnych
  • nieskuteczne narzędzia egzekwowania zadłużeń czynszowych
  • propozycje zmiany przepisów – cel: skuteczniejsze ograniczanie rosnącego zadłużenia czynszowego
 6. DLACZEGO KONIECZNE SĄ ZMIANY W SYSTEMIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH – PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.
  • zwiększenie uprawnień JST w zakresie władztwa podatkowego
  • likwidacja ustawowych ulg i zwolnień
  • zniesienie ograniczeń biurokratycznych przy wymiarze i poborze podatków

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”