Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Raport OECD o stanie samorządu terytorialnego w Polsce i narzędzia samooceny rozwoju instytucjonalnego JST

  • Trwają prace nad raportem OECD o stanie samorządu terytorialnego w Polsce. Równocześnie OECD opracowała metodologię, za pomocą której każdy samorząd, dokonując systematycznie samooceny, samodzielnie oceni, czy jego stan instytucjonalny, w tym organizacyjny i kadrowy ulega poprawie, a także łatwiej ustali, gdzie potrzebne są działania modernizacyjne. Finalna wersja narzędzia samooceny oraz założenia raportu zostaną po raz pierwszy zaprezentowane na Forum. Pełna wersja raportu będzie dostępna on-line od grudnia bieżącego roku. 

Propozycje działań lokalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy 

  • Poszczególne resorty rozpoczęły prace mające na celu przygotowanie i zaproponowanie Komisji Europejskiej tzw. Krajowego Planu Odbudowy, który – zgodnie z założeniami UE – ma zapewnić naprawienie szkód spowodowane przez Covid-19, zwiększenie naszej odporności na sytuacje kryzysowe i dostosowanie organizacji życia naszych społeczności do nowych warunków. Znacząca część tych zamierzeń będzie miała wymiar terytorialny. Organizacje samorządowe formułują swoje postulaty do tych planów. Przedstawimy aktualny stan tych prac. 

Aktualny stan i prognoza  finansów miast po trzech kwartałach  - prace nad budżetem na 2021 r.  

  • Samorządy rozpoczynają przygotowywanie projektów budżetów na kolejny rok, a więc także projektów wieloletniej prognozy finansowej na kolejny okres, co z uwagi na dynamiczny rozwój epidemii COVID-19 i jej skutki będzie coraz trudniejsze. Negatywne problemy wynikające z epidemii COVID-19 kumulują się z negatywnymi dla budżetów miast skutkami zmian w PIT z ub. roku oraz z utrzymującą się zwiększoną od 3 lat “luką finansową" w edukacji. Podczas tej sesji pokażemy główne tendencje zmian w podstawowych wartościach i wskaźnikach w budżetach miast uwzględniające dane ze sprawozdań budżetowych miast po trzech kwartałach 2020r., a także ze stałego badania ankietowego finansów miast, prowadzonego przez ZMP. Ponadto w panelowej dyskusji z udziałem samorządowców i ekspertów poruszymy główne problemy związane z procesem przygotowywania i uchwalania budżetów w obecnej, mocno niepewnej co do przyszłego roku, sytuacji finansów JST.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK