Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Aktualny stan i prognoza finansów miasta – narzędzia analityczne przygotowane w ramach współpracy MF, RIO i ZMP (panel on-line)

  • Resort finansów udostępnił - w ogólnopolskim systemie sprawozdawczości budżetowej BeSTi@ - narzędzia analityczne umożliwiające ocenę aktualnego i przyszłego stanu finansów miast. Są one efektem współpracy ekspertów MF, RIO i ZMP w projekcie finansowanym ze środków EOG. Na ich podstawie można łatwo budować wariantowe scenariusze prognoz budżetów następnych lat (WPF) uwzględniające różne źródła finansowania zamierzeń inwestycyjnych lub analizować skutki zmian poziomu dochodów budżetowych wynikających np. z lokalnej polityki podatkowej. Ułatwia to budowanie harmonogramów realizacji planów rozwoju miasta. Narzędzia zaprezentujemy na konkretnym, rzeczywistym przykładzie.

Wpływ pandemii COVID-19 na stan finansów JST (wg danych MF) (panel on-line)

  • Resort finansów zebrał metodą ankietową wstępne dane o skutkach pandemii koronawirusa COVID-19 dla finansów JST. Dostępne są już także sprawozdania z wykonania budżetów za I półrocze 2020 r. oraz wieloletnie prognozy finansowe (stan na koniec sierpnia), uwzględniające obecne przewidywania samorządowców co do kształtowania się przyszłych budżetów. Będą też dane ankietowe o wykonaniu budżetów miast za III kwartały br. Podczas Forum zaprezentujemy pierwsze wnioski z analizy tych informacji dotyczące skutków wiosennej fali epidemii dla polskich samorządów.

Propozycje działań lokalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (panel on-line)

  • Poszczególne resorty rozpoczęły prace mające na celu przygotowanie i zaproponowanie Komisji Europejskiej tzw. Krajowego Planu Odbudowy, który – zgodnie z założeniami UE – ma zapewnić naprawienie szkód spowodowane przez Covid-19, zwiększenie naszej odporności na sytuacje kryzysowe i dostosowanie organizacji życia naszych społeczności do nowych warunków. Znacząca część tych zamierzeń będzie miała wymiar terytorialny. Organizacje samorządowe formułują swoje postulaty do tych planów. Przedstawimy aktualny stan tych prac.

Raport OECD o stanie samorządu terytorialnego w Polsce – narzędzia samooceny rozwoju instytucjonalnego JST (panel on-line)

  • Trwają prace nad raportem OECD o stanie samorządu terytorialnego w Polsce. Równocześnie OECD opracował metodologię, za pomocą której każdy samorząd, dokonując systematycznie samooceny, samodzielnie oceni, czy jego stan instytucjonalny, w tym organizacyjny i kadrowy ulega poprawie, a także łatwiej ustali, gdzie potrzebne są działania modernizacyjne. Finalna wersja narzędzia samooceny oraz założenia raportu zostaną po raz pierwszy zaprezentowane na Forum. Pełna wersja raportu będzie dostępna on-line od grudnia bieżącego roku.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK