Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

W listopadzie minie rok od wybrania nowych przedstawicieli władz samorządowych. Jest to pierwszy rok stosowania wprowadzonych w styczniu 2018 roku przepisów zmieniających organizację rad gmin i dających im nowe kompetencje. Porozmawiamy o tym jak samorządowcy, którzy zostali wybranie na 5 lat radzą sobie ze stosowaniem znowelizowanych przepisów i postaramy się wspólnie rozwiać najczęściej pojawiające się wątpliwości. Sprawdzimy też jak w organizacji prac rad mogą pomóc nowe technologie i innowacyjne rozwiązania.

Panel 1

RODO a obowiązkowa transmisja obrad. Kontrole zgodności z RODO.

 • Wątpliwości w zapisach statutowych i rozstrzygnięciach wojewodów – teza z tytułu panelu.
 • Czy należy zanonimizować nagrania z sesji rady zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej?
 • Awaria systemu a konsekwencje prawne. Wpływ braku transmisji obrad rady lub braku nagrania sesji rady na ważność podjętych uchwał.
 • Dyskusja radnych nad projektami uchwał w sprawie skarg, wynikami kontroli a RODO.
 • Kto ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych osób trzecich bez ich zgody na sesji?

Panel 2

Praktyczne funkcjonowanie komisji skarg, wniosków i petycji.

 • Wątpliwości dotyczące zakresu spraw rozpatrywanych przez komisję skarg, wniosków i petycji.
 • Niewłaściwość organów do którego trafiła skarga, wniosek lub petycja w kontekście terminów ustawowych do przekazania sprawy a sesyjność obrad rady.
 • Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi w sytuacji odrzucenia projektu przygotowanego przez komisję skarg, wniosków i petycji.

Panel 3

Raport o stanie JST oraz wotum zaufania – pierwsze doświadczenia.

 • Najlepsze rozwiązania odnoszące się do sposobu przygotowania raportu i jego zakresu.
 • Wątpliwości związane z procedowanie nad raportem pomiędzy jego przedstawieniem a debatą prowadzoną na sesji.
 • Konsekwencje nieudzielenia wotum zaufania.
 • Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu raportu o stanie JST, prowadzeniem sesji podczas której ma się nad nim odbyć debata oraz podejmowaniem uchwał w sprawie wotum zaufania.

Panel 4

Głosowanie elektroniczne, wspólne posiedzenia komisji oraz sposób tworzenia protokołów.

 • Wątpliwości w zapisach statutowych i rozstrzygniecie wojewodów.
 • Problemy praktyczne i prawne pojawiające się podczas głosowania elektronicznego.
 • Prawidłowe zapisy statutowe dotyczące wspólnych posiedzeń komisji.
 • Czy rezygnować z tworzenia protokołów sesji rady? Jeśli nie – jak je prawidłowo sporządzić?
 • Najczęściej pojawiające się błędy w zapisach statutowych dotyczące głosowań elektronicznych, wspólnych posiedzeń komisji oraz tworzenia protokołów.

Panel 5

Uchwała w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Doświadczenia pierwszych inicjatyw obywatelskich.

 • Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – szansa czy kłopot?
 • Najczęściej kwestionowane przez organy nadzoru zapisy w uchwałach w sprawie inicjatywy uchwałodawczej:
  • Szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców.
  • Tworzenie komitetu inicjatywy uchwałodawczej.
  • Zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Panel 6

Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych a uprawnienia komisji rewizyjnej.

 • Wątpliwości związane z uprawnieniami komisji rewizyjnej do kontroli spółek komunalnych.
 • Praktyczne realizacja praw radnych do przebywania w pomieszczeniach, w których przechowane są informacje i dokumenty.
 • Konsekwencje nie udostępnienia dokumentów i informacji.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK