Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

W listopadzie minie rok od wybrania nowych przedstawicieli władz samorządowych. Jest to pierwszy rok stosowania wprowadzonych w styczniu 2018 roku przepisów zmieniających organizację rad gmin i dających im nowe kompetencje. Porozmawiamy o tym jak samorządowcy, którzy zostali wybranie na 5 lat radzą sobie ze stosowaniem znowelizowanych przepisów i postaramy się wspólnie rozwiać najczęściej pojawiające się wątpliwości. Sprawdzimy też jak w organizacji prac rad mogą pomóc nowe technologie i innowacyjne rozwiązania.

Program szczegółowy

godzina FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD
2 październik 2019r.
12:30-14:00 RODO a obowiązkowa transmisja obrad. Kontrole zgodności z RODO.
• Wątpliwości w zapisach statutowych i rozstrzygnięciach wojewodów – teza z tytułu panelu.
• Czy należy zanonimizować nagrania z sesji rady zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej?
• Awaria systemu a konsekwencje prawne. Wpływ braku transmisji obrad rady lub braku nagrania sesji rady na ważność podjętych uchwał.
• Dyskusja radnych nad projektami uchwał w sprawie skarg, wynikami kontroli a RODO.
• Kto ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych osób trzecich bez ich zgody na sesji?
• Transmisje obrad z wykorzystaniem serwisu YouTube.
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:45-16:15 Praktyczne funkcjonowanie komisji skarg, wniosków i petycji.
• Wątpliwości dotyczące zakresu spraw rozpatrywanych przez komisję skarg, wniosków i petycji.
• Niewłaściwość organów do którego trafiła skarga, wniosek lub petycja w kontekście terminów ustawowych do przekazania sprawy a sesyjność obrad rady.
• Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi w sytuacji odrzucenia projektu przygotowanego przez komisję skarg, wniosków i petycji.
16:15-16:30 Przerwa kawowa
16:30-17:30 Raport o stanie JST oraz wotum zaufania – pierwsze doświadczenia.
• Najlepsze rozwiązania odnoszące się do sposobu przygotowania raportu i jego zakresu.
• Wątpliwości związane z procedowanie nad raportem pomiędzy jego przedstawieniem a debatą prowadzoną na sesji.
• Konsekwencje nieudzielenia wotum zaufania.
• Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu raportu o stanie JST, prowadzeniem sesji podczas której ma się nad nim odbyć debata oraz podejmowaniem uchwał w sprawie wotum zaufania.
17:30-18:00 Przerwa kawowa
18:00-20:00 Przerwa Techniczna
20:00-24:00 GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWEYCH/ KONCERT DE MONO
3 październik 2019 r.
11:45-13:15 Głosowanie elektroniczne, wspólne posiedzenia komisji oraz sposób tworzenia protokołów.
• Głosowania elektroniczne o W jaki sposób je realizujemy i przy udziale jakich urządzeń? o Głosowania jawne i tajne – publikacja wyników głosowania
• Wspólne posiedzenia komisji: o Zapisy statutowe, określające tryb zwoływania wspólnych posiedzeń komisji, wybór przewodniczącego obrad o Realizacja głosowań podczas wspólnych posiedzeń komisji
• Sposób tworzenia protokołów: o Protokół, stenogram czy zapis video? o Narzędzia usprawniające protokołowanie.
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:00 Uchwała w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Doświadczenia pierwszych inicjatyw obywatelskich.
• Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – szansa czy kłopot?
• Najczęściej kwestionowane przez organy nadzoru zapisy w uchwałach w sprawie inicjatywy uchwałodawczej: - Szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców. - Tworzenie komitetu inicjatywy uchwałodawczej. - Zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:15 Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych a uprawnienia komisji rewizyjnej.
• Wątpliwości związane z uprawnieniami komisji rewizyjnej do kontroli spółek komunalnych.
• Praktyczne realizacja praw radnych do przebywania w pomieszczeniach, w których przechowane są informacje i dokumenty.
• Konsekwencje nie udostępnienia dokumentów i informacji.
16:15-17:15 Przerwa obiadowa

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK