Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. NAGRANIA Z SESJI RADY
  • Obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań z obrad rady (sejmiku) a obowiązki urzędu i jego kierownika
  • Nagrywanie radnych i mieszkańców na sesji a obowiązek informacyjny RODO
  • Statuty gmin a obowiązek nagrywania i transmisji obrad
 2. NOWE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA RADNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU
  • Nowe uprawnienia kontrolne radnych (prawo dostępu do dokumentów, wstępu do pomieszczeń, wglądu w działalność urzędu oraz uzyskiwania informacji i materiałów) a organizacja urzędu i obowiązki pracowników samorządowych
  • Prawo wydawania poleceń służbowych przez przewodniczącego rady (sejmiku) a organizacja urzędu i obowiązki pracowników samorządowych
  • Zakres zmian w statucie i regulaminie organizacyjnym urzędu związanych z nowelizacją: dobre praktyki, proponowane rozwiązania
 3. ROZPATRYWANIE RAPORTU O STANIE JST
  • Treść uchwały o szczegółowych wymaganiach dotyczących raportu. Jaką powinien mieć treść raport w 2019 r., czyli tuż po wyborach?
  • Procedura zabierania głosów przez mieszkańców w celu wzięcia udziału w debacie na sesji dotyczącej raportu nad JST. Weryfikacja podpisów. Organizacja sesji
  • Doświadczenia samorządów sporządzających raporty w latach wcześniejszych
  • Konsekwencje nieudzielenia wotum zaufania dla organu wykonawczego JST
 4. UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETÓW OBYWATELSKICH WEDŁUG NOWYCH ZASAD
  • Które samorządy muszą a które mogą przyjąć uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego?
  • Konieczność dostosowania zapisów i procedur budżetów obywatelskich do nowych regulacji prawnych
  • Szczegółowa treść uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
 5. POZYCJA I FUNKCJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY W ŚWIETLE ZMIENIONYCH PRZEPISÓW
  • Czy zmienia się wobec tego rola przewodniczącego i jego pozycja?
  • Czy przewodniczący będzie miał realny wpływ na stosunki pracy pracowników zatrudnionych w biurze rady (np. podwyżki, nagrody, oceny pracownicze, itp.)?
  • Jak rozumieć polecenia służbowe? Co w przypadku sprzeczności poleceń wydawanych przez przewodniczącego rady a zakresem obowiązków pracowników?
 6. UPRAWNIENIA KONTROLNE RADNYCH A USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  • Nowe prawo do kontroli spółek handlowych z udziałem JST, wstępu do pomieszczeń gdzie przechowywane są materiały i informacje, itp.
  • Ograniczenia w dostępie do materiałów i informacji
  • Stosunek nowych uprawnień kontrolnych a regulacje w ustawie o dostępie do informacji publicznej
 7. PUŁAPKI NOWELIZACJI STATUTÓW SAMORZĄDOWYCH, PROCEDURA, DOBRE PRAKTYKI
  • Nowy statut czy tylko nowelizacja? Wady i zalety obydwu rozwiązań
  • Procedury przygotowania projektów uchwał - dobre praktyki
  • Jak uniknąć popełnienia błędów w zapisach przygotowywanych projektów uchwał?
 8. PRAWO INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ MIESZKAŃCÓW
  • Treść uchwały rady w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców
  • Regulacje dotyczące tworzenia się komitetów uchwałodawczych
  • Zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

Galeria - SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 2018 R.

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

 

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”