Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jak zakaz termicznego przekształcania odpadów zmieszanych, który podważy zasadność wcześniej zrealizowanych instalacji, wpłynie na finanse samorządowe? Porównanie obowiązujących modeli finasowania rozbudowy i modernizacji systemu odwodnienia stosowanych w różnych miastach w celu wypracowania jednolitych propozycji regulacji prawnych w tym zakresie. Jak można rozwiązać problem braku funduszy na budownictwo mieszkaniowe w samorządach i gdzie szukać środków a także jak budować by osiedla były przyjazne dla mieszkańców i spełniały ich największe potrzeby. Potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy miastami w kwestii metod wdrażania Miejskich Planów Adaptacji oraz oceny skutków ich realizacji, brak umiejscowienia dokumentu w obowiązującym porządku prawnym.

Program szczegółowy

godzina GOSPODARKA KOMUNALNA
2 październik 2019r.
12:30-14:00 Gospodarka odpadami komunalnymi. Nowe technologie i procesy. Energia z odpadów.
• Czy wprowadzenie zakazu termicznego przekształcania odpadów podniosłoby koszty gospodarki komunalnej.
• Spalanie odpadów a idea gospodarki o obiegu zamkniętym – czy da się to pogodzić.
• Gospodarka odpadami w obliczu nowych wyzwań.
• Najnowsze technologie segregacji odpadów komunalnych.
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:45-16:15 Ryzyko osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych. Gospodarka w obiegu zamkniętym. Dyrektywa plastikowa.
• Ryzyko nieosiągnięcia w 2020 r. zakładanych poziomów recyklingu.
• Prowadzenie sprawozdawczości przez JST, aby uchwycić wszystkie odpady trafiające do recyklingu.
• Dyrektywa plastikowa – czy jej wejście w życie przełoży się na koszty gospodarki komunalnej.
• Gospodarka o obiegu zamkniętym – czy jest możliwa do wdrożenia w dużych miastach w Polsce.
• Ryzyko nieosiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych.
• Poziomy odzysku – prawidłowy nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi
16:15-16:30 Przerwa kawowa
16:30-17:30 Finansowanie rozbudowy i modernizacji systemu odwodnienia miasta.
• Montaż finansowy inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową.
• Przykładowe inwestycje zrealizowane w Polsce – case studies.
• Skutki deszczów nawalnych – jak radzić sobie z lokalnymi podtopieniami i jak im zapobiegać.
17:30-18:00 Przerwa kawowa
18:00-20:00 Przerwa Techniczna
20:00-24:00 GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWEYCH/ KONCERT DE MONO
3 październik 2019 r.
11:45-13:15 Adaptacja miasta do zmian klimatu.
• Przykłady działań możliwych do zrealizowania w Polsce, ich koszty.
• Ogrody deszczowe w Gdańsku.
• Plany Wrocławia: małe zbiorniki wodne, łączenie parków ciekami wodnymi, retencjonowanie wody.
• Chodniki pochłaniające smog w Warszawie.
• Opole: plany adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030 – najważniejsze wyzwania.
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:00 Transport – drogi, komunikacja, zarządzanie ruchem.
• Skuteczność systemów ITS w Polsce.
• Bydgoszcz – wskaźniki upłynnienia ruchu uzyskane dzięki uruchomieniu inteligentnego systemu transportowego.
• Upłynnienie ruchu komunikacji miejskiej, egzekwowanie punktualności.
• Otwieranie danych z systemów ITS – bezpłatne, czy odpłatne? Komu mogą się one przydać.
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:15 Zieleń miejska, ochrona przyrody. Mała architektura.
• Jakość małej architektury i jej znaczenie dla podnoszenia poczucia komfortu życia w mieście.
• Dobre i złe praktyki z polskich miast.
• Jak konstruować zapisy w SIWZ przy planowaniu małej architektury.
• Jak przeprowadzić konsultacje społeczne przed przystąpieniem do rewitalizacji terenów zielonych.
16:15-17:15 Przerwa obiadowa

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK