Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jak zakaz termicznego przekształcania odpadów zmieszanych, który podważy zasadność wcześniej zrealizowanych instalacji, wpłynie na finanse samorządowe? Porównanie obowiązujących modeli finasowania rozbudowy i modernizacji systemu odwodnienia stosowanych w różnych miastach w celu wypracowania jednolitych propozycji regulacji prawnych w tym zakresie. Jak można rozwiązać problem braku funduszy na budownictwo mieszkaniowe w samorządach i gdzie szukać środków a także jak budować by osiedla były przyjazne dla mieszkańców i spełniały ich największe potrzeby. Potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy miastami w kwestii metod wdrażania Miejskich Planów Adaptacji oraz oceny skutków ich realizacji, brak umiejscowienia dokumentu w obowiązującym porządku prawnym.

Panel 1

Gospodarka odpadami komunalnymi. Nowe technologie i procesy. Energia z odpadów.

 • Czy wprowadzenie zakazu termicznego przekształcania odpadów podniosłoby koszty gospodarki komunalnej.
 • Spalanie odpadów a idea gospodarki o obiegu zamkniętym – czy da się to pogodzić.
 • Gospodarka odpadami w obliczu nowych wyzwań.
 • Najnowsze technologie segregacji odpadów komunalnych.

Panel 2

Ryzyko osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych. Gospodarka w obiegu zamkniętym. Dyrektywa plastikowa.

 • Ryzyko nieosiągnięcia w 2020 r. zakładanych poziomów recyklingu.
 • Prowadzenie sprawozdawczości przez JST, aby uchwycić wszystkie odpady trafiające do recyklingu.
 • Dyrektywa plastikowa – czy jej wejście w życie przełoży się na koszty gospodarki komunalnej.
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – czy jest możliwa do wdrożenia w dużych miastach w Polsce.

Panel 3

Finansowanie rozbudowy i modernizacji systemu odwodnienia miasta. Technika komunalna, gospodarka wodno-ściekowa.

 • Montaż finansowy inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową.
 • Przykładowe inwestycje zrealizowane w Polsce – case studies.
 • Skutki deszczów nawalnych – jak radzić sobie z lokalnymi podtopieniami i jak im zapobiegać.

Panel 4

Adaptacja miasta do zmian klimatu.

 • Przykłady działań możliwych do zrealizowania w Polsce, ich koszty.
 • Ogrody deszczowe w Gdańsku.
 • Plany Wrocławia: małe zbiorniki wodne, łączenie parków ciekami wodnymi, retencjonowanie wody.
 • Chodniki pochłaniające smog w Warszawie.
 • Opole: plany adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030 – najważniejsze wyzwania.

Panel 5

Transport – drogi, komunikacja, zarządzanie ruchem.

 • Skuteczność systemów ITS w Polsce.
 • Bydgoszcz – wskaźniki upłynnienia ruchu uzyskane dzięki uruchomieniu inteligentnego systemu transportowego.
 • Upłynnienie ruchu komunikacji miejskiej, egzekwowanie punktualności.
 • Otwieranie danych z systemów ITS – bezpłatne, czy odpłatne? Komu mogą się one przydać.

Panel 6

Zieleń miejska, ochrona przyrody. Mała architektura.

 • Jakość małej architektury i jej znaczenie dla podnoszenia poczucia komfortu życia w mieście.
 • Dobre i złe praktyki z polskich miast.
 • Jak konstruować zapisy w SIWZ przy planowaniu małej architektury.
 • Jak przeprowadzić konsultacje społeczne przed przystąpieniem do rewitalizacji terenów zielonych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK