Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jak zakaz termicznego przeksztalcania odpadów zmieszanych, który podważy zasadność wcześniej zrealizowanych instalacji, wpłynie na finnse samorządowe? Porównanie obowiązujących modeli finasowania rozbudowy i modernizacji systemu odwodnienia stosowanych w różnych miastach w celu wypracowania jednolitych propozycji regulacji prawnych w tym zakresie.Jak można rozwiązać problem braku funduszy na budownictwo mieszkaniowe w samorządach i gdzie szukać środków a także jak budować by osiedla były przyjazne dla mieszkańców i spełniały ich największe potrzeby. Potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy miastami w kwestii metod wdrażania Miejskich Planów Adaptacji oraz oceny skutków ich realizacji, brak umiejscowienia dokumentu w obowiązującym porządku prawnym.

Panel 1

Gospodarka odpadami komunalnymi. Nowe technologie i procesy. Zakaz termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych a wcześniej zrealizowane instalacjie do ich ptermicznego przekształcania.

Panel 2

Ryzyko nieosiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych. Gospodarka w obiegu zamkniętym. Dyrektywa plastikowa – 2 lata okres przejściowy co dalej?

Panel 3

Finansowanie rozbudowy i modernizacji systemu odwodnienia miasta. Technika komunalna, Gospodarka wodno-ściekowa.

Panel 4

Adaptacja miasta do zmian klimatu- chodniki pochłaniające smog.

Panel 5

Transport – drogi, komunikacja, zarządzanie ruchem.

Panel 6

Zieleń miejska, ochrona przyrody. Cmentarze.

 

 

Lokalizacja wydarzenia