Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. Jak wzmocnić pozycję rady i jej przewodniczącego postulaty

 • Organ stanowiący a organ wykonawczy, praktyka polskiego samorządu.

 • Moderowanie i organizowanie pracy rady jak cel działania Przewodniczącego organu stanowiącego,

 • Uprawnieninia kontrolne Przewodniczącego organu stanowiącego i ich zakres,

 • Przewodniczący Rady a organy wykonawcze w gminach, powiatach, województwach,

 • Przewodniczący organem wyposażonym w kompetencje , budżet, pracowników,

 • Przewodniczący jako reprezentant pracodawcy w stosunku do pracowników organów wykonawczych

 • Jaki model docelowy relacji organ stanowiący a organ wykonawczy. Przewodniczący organem czy sekretarzem. Postulaty de lege ferenda.

Moderator: Dariusz Gorgoń, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu

 1. Nowoczesna rada gminy. Efektywne prowadzenie sesji rady dzięki nowym technologiom


  • Laptop, tablet, telefon jako narzędzie pracy radnego

  • Nowoczesne wyposażenie Sali obrad: urządzenia do głosowania, nagłośnienie, rzutniki etc.

  • Transmisje sesji na żywo. O czym musi pamiętać każdy radny?

  • Nagranie z sesji zamiast formy pisemnej protokołu. Kiedy będzie standardem?

 

 1. Radni i projekt budżetu – nudny obowiązek czy szansa na szerszą perspektywę finansową

 

 • Jak radni czytają budżet (czy w ogóle)?

 • Czy warto rozmawiać ze skarbnikiem?

 • Co radni sądzą o budżecie obywatelskim, jako elemencie projektu budżetu

 • Czy warto i jak pytać mieszkańców o budżet?

 • Co można zmienić w procedurze budżetowej tak, aby była bardziej przejrzysta?

 • Ocena prawidłowości kwoty długu oraz możliwości jego sfinansowania; regulacje prawne ograniczające i oddziaływające na poziom zadłużenia

 1. Wzrost znaczenia kompetencji miękkich i fachowej wiedzy w skutecznym wykonywaniu roli radnego

  • Radny decydujący o obowiązującym prawie miejscowym a galopujące zmiany prawne, czyli dlaczego trzeba cały czas się uczyć?

  • Odpowiedzialność radnego za jakość sprawowanego mandatu

  • Polityka szkoleniowa wobec radnych. Jak mądrze i skutecznie rozwiązywać konflikty? Czy szkolenia mogą w tym pomóc?

  • Kompetencje czy kwalifikacje, co ma większe znaczenie dla sprawnego wykonywania mandatu? 

  • Współpraca czy rywalizacja, co jest bardziej skuteczne w pracy samorządowej?

 1. Radny jako animator inicjatyw lokalnych

  • Jak radny ma utrzymać kontakt z mieszkańcami?

  • Wykorzystanie nowych technologii do aktywizacji społeczności lokalnej.

  • Uprawnienia społeczności lokalnych wobec władz samorządowych – co może obywatel? Co może radny? Co mogą wspólnie?

 1. Współpraca pomiędzy organem wykonawczym a uchwałodawczym – dobre praktyki

  • Przygotowywanie projektów uchwał – możliwe rozwiązania i ich wpływ na wzajemne kontakty między organem wykonawczym a uchwałodawczym

  • Zapewnienie fachowego zaplecza przewodniczącemu rady – współpracy radcy prawnego, skarbnika oraz kierowników poszczególnych wydziałów

  • Obecność wójta, burmistrza, prezydenta na sesji rady

  • Interpelacje i zapytania radnych – prawo a praktyka


+ 1300 UCZESTNIKÓW

+ 100 PANELI I DEBAT

+ 500 EKSPERTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o innowacyjny System Braster

W ramach zbliżającego się Samorządowego Forum Zdrowia (5-6 października w Katowicach) wszyscy uczestnicy będą mieli okazję poznać innowacyjny Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Projekt ten jest adresowany do samorządów i dzięki przełomowemu na skalę świata Systemowi Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster, daje władzom szansę na zadbanie o zdrowie mieszkanek oraz nowoczesne narzędzie do samobadania piersi w domu. W jaki sposób samorządy mogą wprowadzić ten program u siebie i jakie są z niego realne korzyści? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo podczas panelu dyskusyjnego w trakcie drugiego dnia Forum, którego członkiem będzie Wojciech Dereszowski - wójt gminy Kurzętnik, która jako pierwsza w Polsce zrealizowała Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o System Braster. 

Więcej…

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 5 do 6 października 2017 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. W przyszłym roku w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. osiemnastu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Słowo prezydenta

krupa

Turystyka biznesowa w Katowicach rozwija się dynamicznie. Bardzo się cieszę, że w tym roku Katowice po raz trzeci z rzędu będą mogły gościć najważniejszych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów organizowanego w dniach 5-6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Katowice od wielu już lat poddają się wielowymiarowej przemianie, dzięki czemu dzisiaj nasza oferta jest postrzegana jako wyjątkowo bogata zarówno przez inwestorów, ale i przez gości uczestniczących w dużych, nierzadko międzynarodowych, wydarzeniach nie tylko gospodarczych, lecz także kulturalnych i sportowych. Aż 762 tys. gości wydarzeń konferencyjnych i targowych przybyło do Katowic w 2016 r. To aż o 180 tys. więcej osób więcej niż w 2015 r. Oznacza to 31% wzrost. To pokazuje, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. Bardzo cieszy nas fakt, że przyjeżdżający do Katowic goście dostrzegają przemianę miasta i chętnie korzystają z oferty przygotowanej przez obiekty w Strefie Kultury, zwiedzają zabytkowy Nikiszowiec czy przechadzają się szlakiem moderny. Osoby te często polecają później Katowice jako miasto warte odwiedzenia i co więcej – dobre do ulokowania tu swojego biznesu!