Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Bartosz Mysiorski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP. Prezes Fundacji Centrum PPP. Autor/współautor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP (Indie, Kazachstan, Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwajcaria, Ukraina).

Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Ukraina). Wykładał również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. 

Brał udział – jako sekretarz – w pracach grup roboczych ds. PPP, których zadaniem jest opracowywanie ramowych zasad postępowania (dobrych praktyk PPP) przy realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych sektorach gospodarki (m.in. mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, odpady). 

Koordynował projekty w ramach programów Leonardo Da Vinci Project oraz Erasmus+, których celem było przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur PPP pomiędzy zainteresowanymi jednostkami na terenie UE. 

Ponadto, od 2011 roku, reprezentuje Centrum PPP na forum ONZ w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists).

Od 2014 roku – członek Zespołu ds. Strategii IPFA w Polsce.

Od 2015 roku – członek rządowego międzyresortowego zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki, zaś od 2016 roku – członek grup roboczych ds. polityki rządu w zakresie PPP oraz przeglądu prawa PPP.

Od 2016 roku – członek zespołu, w ramach struktur konsorcjum Fundacji Centrum PPP oraz Konfederacji Lewiatan, realizującego – jako Partner Ministerstwa Rozwoju – projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK