Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Zbysław Dobrowolski

Prof. UJ dr hab. Zbysław Dobrowolski - pracownik naukowy Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor dziesiątek opracowań naukowych wydanych w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ponadto współautor licznych monigrafii, m.in. wydanych w2019 r. pt. „Kontrola publiczna. Ciągłość i zmiana” oraz „Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego”. Badacz problematyki zarządzania ryzykiem, zarządzania organizacjami publicznymi, w tym samorządowymi, badacz systemu audytu i kontroli, patologii organizacyjnych.  Uczestnik wielu przedsięwzięć międzynarodowych. Uczestniczył w działalności Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Instytucji Kontroli Państwowej (International Organization of Supreme Audit Institution – INTOSAI). Ponadto na imienne zaproszenie Kontrolera Generalnego Stanów Zjednoczonych współuczestniczył w realizacji programu szkoleniowego przeznaczonego dla przedstawicieli organów kontroli państwowej z krajów kandydujących do UE. W 2004 roku wraz z przedstawicielami kanadyjskiego najwyższego organu kontroli państwowej uczestniczył w doskonaleniu metodyki kontroli organizacji publicznych przez najwyższe organy kontroli państwowej z Azji i krajów europejskich spoza Unii Europejskiej. W 2006 roku, jako ekspert, współuczestniczył w programie „Suport and Bridging Activities for the SAI" zorganizowanym przez Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), którego celem było doskonalenie zarządzania albańskim najwyższym organem kontroli państwowej. Przedstawiciel Polski i panelista na konferencjach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Dublinie i Pradze w 2012 r. Szkolił audytorów z ponad 20 krajów świata. Współautor światowych standardów i wytycznych INTOSAI obowiązujących w ponad 180 krajach.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK