Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Tomasz Rudnicki

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, specjalność Drogi, Ulice i Lotniska - 1998.  2005 r. - dr nauk technicznych w zakresie budownictwa drogowego, Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury. Od 1998 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Dróg i Lotnisk Politechniki Szczecińskiej a od roku 2005 na stanowisku adiunkta Politechniki Szczecińskiej. Od 2011 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 2008-2015 zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Zainteresowania naukowe: Technologia i projektowanie betonów samozagęszczalnych, technologia drogowych nawierzchni z betonu asfaltowego i cementowego, analiza kosztów i korzyści inwestycji drogowych, analiza cyklu życia inwestycji drogowych, proces inżynierii wartości w procesie inwestycyjnym, analizy i prognozy rozwoju sieci drogowej, zarządzanie jakością. Dr inż. Tomasz Rudnicki jest współautorem 2 książek: „Budownictwo ogólne”. Tom 1 „Materiały i wyroby budowlane”. Praca zbiorowa pod kierunkiem Prof. dr. hab. inż. Bogusława Stefańczyka rozdział 11: Tworzywa sztuczne i malarskie materiały budowlane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005 r. oraz współautor książki: „Betony ultrawysokowartościowe”. Praca zbiorowa pod kierunkiem Prof. dr. hab. inż. Józefa Jasiczaka rozdział 4: Zasady projektowania betonów wysokowartościowych. Polski Cement 2008 r. Dr inż. Tomasz Rudnicki jest autorem kilkunastu publikacji czasopismach technicznych oraz publikacji w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz referatów naukowych. Członek sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Członek sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK