Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Adam Szponka

Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu a także Studiów Podyplomowych W Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi samorządu terytorialnego. Od 2004 r. zaangażowany w zadania związane z wrażaniem projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2007 r. odpowiedzialny za wdrażana komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W 2014r. członek zespołu negocjacyjnego odpowiedziany za przygotowanie i negocjacje z Komisją Europejską założeń Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w części EFS, do dziś członek Komitetów Monitorujących poszczególnych programów operacyjnych. Od 2015 Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odpowiedzialny m.in. za realizację projektów o zasięgu regionalnym jak i krajowym w tym partnerskiego projektu „Rodzina w Centrum” ukierunkowanego na wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz pilotażowego projektu „Pogodna Jesień na Kujawach i Pomorzu” w ramach którego, testowane są alternatywne sposoby zabezpieczenie usług opiekuńczych z wykorzystaniem pomocy sąsiedzkiej czy teleopieki.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK