Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Łukasz Sykała

Kierownik Zakładu Zarządzania Rozwojem Lokalnym w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach zarządzanie w sektorze publicznym i geografia. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich (w ramach Programu LEADER). Wykonawca krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych dotyczących problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego. Koordynator i wykonawca projektów doradczych i eksperckich (w szczególności w obszarze rewitalizacji) na rzecz administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli. Autor lub współautor ponad 30 publikacji naukowych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego (w tym rozwoju i odnowy wsi). Od 2019 roku członek rady konsorcjum i jeden z koordynatorów projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK