Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Elżbieta Nachlik

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. Z wykształcenia i wyboru „wodziarz” – zajmująca się zawodowo i hobbystycznie problematyką wodną. Specjalizuje się w inżynierii i gospodarce wodnej, w pełnym zakresie śródlądowych wód powierzchniowych. Od wielu lat dotyczy to przede wszystkim metodyki i praktyki w ochronie przed powodzią oraz gospodarki wodami opadowymi i wodno-ściekowej, zwłaszcza w odniesieniu do retencji wód i ochrony ekosystemów wodnych. Prowadzi w tym zakresie działalność na uczelni i poza nią współpracując z instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie tej branży, a także z samorządem regionalnym i lokalnym, firmami projektowymi, konsultingowymi i wykonawczymi. Od 2007 roku przewodniczy Radzie Programowej ds. gospodarki wodno-ściekowej przy Prezydencie Miasta Krakowa.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK