Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jacek Sroka

Profesor zwyczajny w dziedzinie nauk społecznych. Zatrudniony na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w Instytucie Prawa Administracji i Ekonomii, gdzie kieruje Katedrą Polityk Publicznych. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie podjął także studia doktoranckie uzupełnione realizacją projektu doktorskiego na Uniwersytecie Wiedeńskim, pod naukową opieką prof. Georga Wincklera. Stypendysta NATO-OTAN Fellowship Programme oraz TEMPUS. Pracował m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Współpracował z: gminnymi i regionalnymi władzami samorządowymi, organizacjami oraz wspólnotami społecznymi i obywatelskimi, Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z siedzibą w Dublinie (https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurofound.en), Instytutem Spraw Publicznych, Kolegium Społeczno-Ekonomicznym Szkoły Głównej Handlowej, Instytutem Badań Edukacyjnych, a także z Ministerstwem Rodziny Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Autor około stu pięćdziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, z których część stanowiła rezultaty realizacji 23 projektów badawczych dofinansowywanych przez instytucje polskie, zagraniczne i międzynarodowe. W tym: autor, współautor oraz redaktor 24 monografii, ponad 100 artykułów naukowych, kilkudziesięciu ekspertyz krajowych i zagranicznych oraz artykułów publicystycznych. Swoje zainteresowania naukowe ogniskuje wokół problematyki instytucjonalnych i funkcjonalnych zagadnień grup interesu, powiązań sieciowych, polityki publicznej, stosunków przemysłowych, dialogu społecznego, dialogu obywatelskiego, deliberacji, rządzenia wielopasmowego, polityk sektorowych, jak również procesów samoorganizacji społecznej oraz funkcjonowania zdecentralizowanej i zdekoncentrowanej administracji publicznej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK